Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Frontyard AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002. Försäljningstillväxt, positivt rörelseresultat och positivt kassaflöde på en svag marknad. · Omsättningen ökade med 14 % till MSEK 72,5 (63,8) · Rörelseresultatet minskade till MSEK 0,1 (1,4) · Resultat efter finansnetto minskade till MSEK 0,3 (2,5) · Resultat efter skatt minskade till MSEK -1,1 (2,3) · Kassaflödet för den löpande verksamheten (operativt kassaflöde) uppgår till MSEK 2,7 (-6,4) · Nyemissionen tillförde verksamheten MSEK 13,2 · Fallande dollarkurs har påverkat resultatet negativt med MSEK - 4,8 [REMOVED GRAPHICS] Frontyard säljer produkter som på ett intelligent sätt förenklar kommunikation och boende i vardagen. SAMMANFATTNING Frontyard fortsätter att öka försäljningen. Försäljningen under första halvåret uppgick till MSEK 72,5 (63,8), en ökning med 14 %. Affärsområdet Intelligent Living ökade försäljningen med 11 % och affärsområdet Videokommunikation med 37 %. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,1 (1,4) och resultat efter finansnetto till MSEK 0,3 (2,5). Resultatet har påverkats negativt med MSEK 4,8 på grund av fallande dollarkurs jämfört med samma period föregående år. Kostnaden uppstår då lagret omräknas från USD till EUR och är inte likvidpåverkande. Koncernen genererade ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Under årets sex första månader uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till MSEK 2,7 (-6,4), vilken är en förbättring med MSEK 9,1 jämfört med samma period föregående år. Under juni månad genomfördes tidigare aviserad företrädesemission. Totalt inbringade emissionen MSEK 16,9 före emissionskostnader, vilket har tillfört bolaget MSEK 13,2 efter transaktionskostnader. Utöver garanterat belopp betalades MSEK 1,9 in i emissionen. Frontyard sålde under försommaren sitt innehav i intressebolaget Marmitek. Försäljningen ger upphov till en reavinst om MSEK 1,4 som beräknas uppkomma under tredje kvartalet. VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN Frontyard har under perioden tecknat ett förnyat avtal med VHS - Verket för Högskoleservice. VHS-avtalet innebär att Frontyard är en utvald leverantör när myndigheter, skolor och andra offentliga verksamheter skall köpa in videokonferensutrustning. Under juni lanserade Frontyard en ny produktfamilj i samarbete med Solid, ett bolag inom ASSA ABLOY-koncernen. Produkterna gör det möjligt att integrera Solids produkter via Internet så att lås- och bokningssystem blir tillgängliga på distans. Intresset för produkterna har varit stort och leveranser har redan genomförts. I månadsskiftet juni/juli fick Frontyard en order från JM på så kallad lägenhets-IT till 90 lägenheter i Hammarby Sjöstad. Projektet gäller IT- baserade lösningar för förbättrad fastighetsdrift och bekvämare boende. Den internationella återförsäljarverksamheten inom Intelligent Living fortsätter att växa. Under juni månad började version 3.1 av koncernens programvara för det intelligenta hemmet att säljas internationellt. EKONOMISK UTVECKLING Koncernens totala omsättning för årets första sex månader ökade med 14 % till MSEK 72,5 (63,8). Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till MSEK 0,1 (1,4), resultat efter finansnetto till MSEK 0,3 (2,5) och resultat efter skatt till MSEK -1,1 (2,3). [REMOVED GRAPHICS] Följande större poster har påverkat resultatet under första halvåret jämfört med samma period föregående år: · Ökad försäljning, MSEK +3,0 · Minskad bruttomarginal, MSEK -5,6 (varav MSEK -4,8 är hänförligt till lägre dollarkurs) · Minskade fasta kostnader (personal och övriga externa), MSEK +1,0 Verksamheten uppvisar ett positivt rörelseresultat trots att resultatet belastats med kostnader för omvärdering av lager på MSEK 4,8 jämfört med samma period föregående år. Kostnaden är en effekt av att dotterbolaget Marteks lager värderas i USD. Vid en försvagad dollar uppkommer en kostnad för Frontyard vid omräkning av lagret från USD till EUR. Frontyard har valt att bokföra lagret i USD eftersom inköp och försäljning sker i USD vilket minimerar koncernens likvidpåverkande valutaexponering. Effekten av omräkningen är inte likvidpåverkande. Frontyard kommer även fortsättningsvis att påverkas av dollarkursens utveckling. Vid avstämningskursen den 30/6-2002 noterades SEK/USD till 9,16. En starkare dollarkurs kommer att ge upphov till en positiv resultateffekt och vice versa. Bruttomarginalen föll till 34 % (43 %) under första halvåret, vilket beror på försvagad dollarkurs samt att koncernens hårdvaruförsäljning har ökat i förhållande till tjänsteförsäljningen. Koncernens kostnader i övrigt minskar enligt plan. Under första halvåret minskade koncernens fasta kostnader till MSEK 21,0 (23,5). I resultatet för andra kvartalet ingår även en upplösning om MSEK 1,5 av tidigare reserverade medel för tvister. På grund av koncernens legala struktur betalar Frontyards utländska dotterbolag skatt trots att Frontyardkoncernen har underskottsavdrag på MSEK 50,6 att tillgå. Skattekostnaden för perioden uppgår till MSEK 1,3. Alla kostnader för produktutveckling, forskning och utveckling inom koncernen kostnadsförs direkt och ingår i det redovisade resultatet. Kostnaderna för FoU uppgick till MSEK 1,0 (4,6) under perioden. Goodwillavskrivningar för koncernen uppgår till MSEK 1,4 per kvartal. Vid periodens slut var antalet anställda 40 (51). Finansiell utveckling Frontyard har under första halvåret genererat ett positivt kassaflöde om MSEK 2,7 (-6,4). I juni slutfördes Frontyards företrädesemission. Under teckningstiden föll aktiekursen under teckningskursen på grund av den allmänna oron på finansmarknaden, vilket gjorde att få aktieägare utnyttjade sina teckningsrätter. Förutom deltagarna i garantikonsortiet, så tecknades 508.611 nya aktier à SEK 3,80 i emissionen. Totalt betalades MSEK 16,9 in, vilket tillför Frontyard MSEK 13,2 efter emissionskostnader. Under tredje kvartalet beräknas tidigare aviserad tilläggsköpeskilling för Martekkoncernen att utbetalas. Vid periodens slut uppgick koncernens beviljade checkräkningskrediter till MSEK 17,0. Koncernens likvida medel, inklusive outnyttjad checkkredit, uppgick vid periodens slut till MSEK 11,1. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar