Delårsrapport 1 januari - 30 september

Report this content

Frontyard AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002. Fortsatt försäljningsutveckling på osäker marknad. · Omsättningen uppgår till MSEK 94,6 (93,8) · Rörelseresultatet minskade till MSEK -1,4 (-0,6) · Resultat efter finansnetto minskade till MSEK -1,6 (0,2) · Resultat efter skatt minskade till MSEK -2,8 (-1,8) · Kassaflödet för den löpande verksamheten (operativt kassaflöde) uppgår till MSEK -0,7 (-5,8) · Order från JM på IT-lösningar till 90 lägenheter · Försäljningen av Marmitek genererar en reavinst på MSEK 1,4 · Fallande dollarkurs påverkar resultatet negativt med MSEK -4,2 [Removed Graphics] Frontyard säljer produkter som på ett intelligent sätt förenklar kommunikation och boende i vardagen. SAMMANFATTNING Frontyard redovisar en oförändrad försäljning för perioden. Under årets första nio månader uppgick försäljningen till MSEK 94,6 (93,8). Affärsområdet Intelligent Living minskade försäljningen med 4 % samtidigt som affärsområdet Videokommunikation ökade försäljningen med 16 %. Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,4 (-0,6) och resultat efter finansnetto till MSEK -1,6 (0,2). Tredje kvartalet är årets svagaste när det gäller resultatet på grund av sommar- och semestermånader. I år har koncernens resultat även påverkats av osäkerheten i konjunkturen. I resultatet för perioden ingår en reavinst om MSEK 1,4 för försäljningen av Marmitek. Dessutom ingår den icke likvidpåverkande kostnaden för omvärdering av lager på MSEK -4,2. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden januari till och med september uppgår till MSEK -0,7 (- 5,8), vilket är en förbättring med MSEK 5,1 jämfört med samma period föregående år. VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN Inom affärsområdet Videokommunikation fortsätter tjänsten MultiMöte att utvecklas. Under perioden har tjänsten utvecklats med både svenska och internationella kunder. Frontyards affärsområde Intelligent Living fick under sommaren en order från JM på lägenhets-IT till 90 lägenheter. Leverans sker under hösten/vintern och projektet har genererat ett stort intresse på marknaden. För att ytterligare sänka koncernens fasta kostnader inom affärsområdet Intelligent Living har det beslutats att utvecklingsverksamheten skall koncentreras till Göteborg. Detta genomförs för att spara kostnader samtidigt som vi bedömer att utvecklingen kan bedrivas mer optimalt. Åtgärden kommer att innebära att verksamheten inom Intelligent Living i Gävle och Stockholm kommer att avvecklas. Förändringen förväntas vara genomförd vid årsskiftet. Frontyard fortsätter att utveckla återförsäljar-verksamheten internationellt. Under perioden har nya kedjor tillkommit vilket bedöms öka försäljningen med omkring 5,0 MSEK per år. EKONOMISK UTVECKLING Koncernens totala omsättning för årets första nio månader uppgick till MSEK 94,6 (93,8). Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till MSEK -1,4 (-0,6), resultat efter finansnetto till MSEK -1,6 (0,2) och resultat efter skatt till MSEK -2,8 (-1,8). Följande större poster har påverkat resultatet jämfört med samma period föregående år: · Lägre marginaler MSEK -3,8 · Lägre dollarkurs MSEK -4,3 · Minskade fasta kostnader, MSEK +6,2 (personal och övriga externa) Resultatutvecklingen under tredje kvartalet är normalt svag beroende på sommar och semestrar. I år har dock osäkerheten i konjunkturen gjort att resultatet utvecklats mer negativt än normalt. Resultatet är dessutom belastat med kostnader för lageromvärdering på MSEK 4,2. Kostnaden för lageromvärderingen uppstår då dotterbolaget Marteks lager omvärderas från USD till EUR vid rapporttillfällen. Martek bokför lagret i USD vilket minimerar koncernens likvidpåverkande valutaexponering då inköp och försäljning sker i USD. Frontyard kommer även fortsättningsvis att påverkas av dollarkursens utveckling. Vid räkenskapsårets ingång var avstämningskursen SEK/USD 10,67 och vid kvartalets utgång den 30/9-2002 noterades den till 9,28. En starkare dollarkurs kommer att ge upphov till en positiv resultateffekt och vice versa. Effekten av omräkningen är inte likvidpåverkande. Koncernens bruttomarginal, rensat för valutakursförändringar, föll till 38 % (41 %) under årets första nio månader. Dessutom har den försvagade dollarn gjort att marginalerna har försämrats med ytterligare 4 %, vilket ger en bruttomarginal inklusive valutakursförändringar på 34 % (42 %). Under perioden januari till och med september har de fasta kostnaderna sänkts väsentligt med MSEK 6,2 till MSEK 29,4 (35,6). I resultatet ingår en upplösning av reserverade medel om MSEK 1,5 samt reavinst om MSEK 1,4 från försäljningen av intressebolaget Marmitek som slutfördes under tredje kvartalet. På grund av koncernens legala struktur betalar Frontyards utländska dotterbolag skatt trots att Frontyardkoncernen har underskottsavdrag på MSEK 50,6 att tillgå. Skattekostnaden för perioden uppgår till MSEK -0,5. Frontyard AB har under årets tredje kvartal tillskjutit ett aktieägaretillskott till eHem och Utilator om totalt MSEK 4,1. Alla kostnader för produktutveckling, forskning och utveckling inom koncernen kostnadsförs direkt och ingår i det redovisade resultatet. Kostnaderna för FoU uppgick till MSEK 1,5 (6,9) under perioden. Goodwillavskrivningar för koncernen uppgår till MSEK 1,4 per kvartal. Vid periodens slut var antalet anställda 40 (51). Finansiell utveckling Frontyard har för årets första nio månader haft ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK -0,7 (-5,8). Framförallt är det tredje kvartalet som har påverkat kassaflödet negativt då försäljningen har varit lägre än förväntat. [Removed Graphics] Under tredje kvartalet har tilläggsköpeskilling för Martekkoncernen betalats ut, vilket har påverkat koncernens likviditet kraftigt negativt. Vid periodens slut uppgick koncernens beviljade checkräkningskrediter till MSEK 19,2. Koncernens likvida medel, inklusive outnyttjad checkkredit, uppgick vid periodens slut till MSEK 3,7. FöRSäLJNINGSUTVECKLING PER KVARTAL Koncernen redovisar en minskad försäljning jämfört med samma period föregående år. Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 22,1 (30,0). Den lägre försäljningen är hänförlig till osäkerheten i konjunkturen, vilken gör att många kunder avvaktar med nya investeringar. Nedanstående graf visar försäljningen per kvartal samt kvartalsomsättning baserat på rullande genomsnitt under en tvåårsperiod. [Removed Graphics] UTVECKLING PER AFFäRSOMRåDE Verksamheten bedrivs i två affärsområden; Intelligent Living och Videokommunikation. Den nya organisationen trädde i kraft vid årsskiftet då verksamheterna inom Intelligent Living slogs ihop till ett affärsområde. Affärsområdet Intelligent Living står för 68 % av omsättningen och affärsområdet Videokommunikation för 32 %. [Removed Graphics] Affärsområde - Intelligent Living [Removed Graphics] Inom affärsområdet bedrivs försäljning av produkter för hem och fastigheter. Affärsområdet säljer och utvecklar programvaror/system samt marknadsför produkter mot slutkonsument via återförsäljare. Frontyard har återförsäljare i 50-talet länder. Frontyard har för närvarande en god beläggning då leveranser till både nya och gamla kunder genomförs under hösten. Dock råder det fortsatt osäkerhet om marknadens utveckling framöver. För återförsäljarverksamheten bedömer Frontyard att försäljningsutvecklingen kommer att vara positiv. Då Frontyards produkter är avsedda för inomhusbruk brukar försäljningen normalt minska under sommarmånaderna, då man främst spenderar sin tid utomhus. I år har dock försäljningen varit lägre än förväntat, men under periodens sista veckor har försäljningen åter vuxit till normala volymer. Den lägre vinstmarginalen beror främst på sjunkande dollarkurs, även om sommarens låga försäljning också påverkar resultatet negativt. Dessutom har det skett en minskning av marginalerna inom produktsegmentet entertainment. Affärsområde - Videokommunikation [Removed Graphics] Affärsområdet är en ledande helhetsleverantör i Skandinavien av system, produkter och tjänster för videokonferens. I affärsområdet ingår MultiMöte som är Sveriges ledande tjänst för virtuella flerpartsmöten. Under perioden har försäljningen av tjänster ökat i förhållande till produktförsäljningen inom affärsområdet. Bland nya kunder finns IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stora Enzo, Region Skåne m.fl. UTVECKLING PER GEOGRAFISK MARKNAD Frontyards huvudmarknad är Europa. 69 % (71 %) av koncernens försäljning sker utanför Sverige. Produkterna säljs via egen representation i Sverige, Norge, Holland och Storbritannien samt via återförsäljare i ytterligare 50-talet länder. Under perioden uppgick försäljningen i Sverige till MSEK 29,2 (31 %), övriga EU till MSEK 50,3 (53 %) och övriga världen till MSEK 15,1 (16 %). [Removed Graphics] FRAMTIDSUTSIKTER Frontyards mål för innevarande år är att säkerställa försäljningstillväxt vilket skall leda till positivt resultat och positivt kassaflöde. Marknadsutvecklingen bedöms dock vara fortsatt svag och volatil under året. Fokuseringen på ökad internationell försäljning av bolagets produkter fortsätter parallellt med aktiv marknadsbearbetning i Sverige. AKTIEHANDEL Frontyard AB:s aktier är noterade på NGM Equity, ticker FROY-B. En börspost är 1.000 aktier. ANTALET UTESTÅENDE AKTIER Antalet utestående aktier uppgick vid periodens slut till 14.884.785 (10.140.057), bestående av 180.000 A-aktier och 14.704.785 B-aktier. Förutom utestående aktier finns även ett personaloptionsprogram som kan leda till att ytterligare 225.000 B-aktier emitteras. AKTIEäGARE De största aktieägarna är SCH koncernen med 26,8 % av rösterna & 19,8 % av kapitalet, Fronco AS med 4,8 % av rösterna & 5,4 % av kapitalet samt Gert/Willem Bok med 4,8 % av rösterna & 5,4 % av kapitalet. REDOVISNINGSPRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. REVISION Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFäLLEN Bokslutskommuniké21 februari 2003 Frontyard redovisar även försäljningen på månads-basis. För mer information se www.frontyard.se. Göteborg den 22 oktober 2002 Styrelsen i Frontyard AB (publ) Karl-Erik Rasmusson Håkan Johansson Styrelsens ordförande VD och Koncernchef För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD/Koncernchef, tel 031-744 24 00. Frederik Gustafsson, Informationschef, tel 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51, e-post: frederik.gustafsson@frontyard.com [Removed Graphics] [Removed Graphics] [Removed Graphics] [Removed Graphics] [Removed Graphics] [Removed Graphics] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00980/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00980/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar