Utvecklingsverksamheten försätts i konkurs

Report this content

Frontyard avvecklar programvaruverksamheten Frontyard försätter två dotterbolag i konkurs Frontyard har fattat beslut om att sätta två dotterbolag som utvecklar programvara i konkurs. Bolagen som omfattas är eHem AB och Utilator AB. Åtgärden vidtas efter att Frontyard AB beslutat att ej tillskjuta mer kapital till verksamheten. Verksamheterna omfattar endast ca 7 % av koncernens omsättning, men har generat ett underskott om ca 6 Mkr under innevarande år. Styrelsen i Frontyard har valt att framgent fokusera på dotterbolag som alla är lönsamma för att omgående höja resultatet och kassaflödet i Frontyard koncernen. Beslutet ger inte upphov till negativa finansiella engångseffekter eftersom bokförda värdena är låga. Frontyards kommer även framgent vara verksamma inom Intelligent Living, dock inte med egen programvara. Affärsområde Videokommunikation påverkas ej. Under våren 2002 genomfördes en nyemission i Frontyardkoncernen. Emissionen var till 50 % garanterad av huvudägarna. Pga. marknadsklimatet så blev teckningsgraden låg utöver det garanterade beloppet. Resultatutvecklingen inom programvaruverksamheten har förbättrats något jämfört med 2001, men de snabba förbättringar som skulle krävts för att egenfinansiera verksamheten har uteblivit. Kombinationen av otillräckliga medel från nyemissionen och otillräcklig resultatförbättring inom programvaruverksamheten under 2002 har föranlett beslutet. Programvaruverksamheten ingår i affärsområde Intelligent Living och består av två verksamheter, där programvaruverksamheten är den minsta. Affärsområdet omsatte 64 Mkr under årets första nio månader, varav programvaruverksamheten stod för 7 Mkr eller 11 %. Resultatmässigt genererade affärsområdet en vinst på 1,5 Mkr, varav programvaruverksamheten bidrog med en förlust på 6 Mkr. Exklusive programvaruverksamheten hade affärsområdet uppvisat enomsättning om 57 Mkr med ett resultat på 7,5 Mkr, dvs. en vinstmarginal om 13 % mot uppnådda 2 %. Moderbolagets kostnader minskade under årets nio första månader med ca 1 Mkr och uppgick till 5,3 Mkr. Som en konsekvens av avvecklingen av programvaruverksamheten har styrelsen har fattat beslutat om att ytterligare sänka dessa med minst 2 Mkr med omedelbar effekt från 1:e januari. Avvecklingen av programvaruverksamheten och kostnadsminskningarna ger inte upphov till någon finansiell engångseffekt eftersom bokförda värden är låga och matchas av de reserver som finns. Konsekvensen av de genomförda åtgärderna blir en något lägre omsättning, men en väsentlig förbättring av resultat och kassaflöde. Koncernens redovisade omsättning och resultat efter finansnetto för årets första nio månader var 95 Mkr respektive -1,5 Mkr, dvs en negativ vinstmarginal. Exklusive programvaruverksamheten och åtgärder i moderbolaget så hade utfallet blivit en omsättning på 88 Mkr, ett rörelseresultat (EBITA) om ca 12,5 Mkr, dvs en samlad rörelsemarginal om ca 15%, samt ett resultat efter finansnetto om ca 6 Mkr eller en vinstmarginal om ca 7%. Kassaflödet från löpande verksamheten hade uppgått till ca +8 Mkr mot redovisade -0,6 Mkr. Resultatförbättringen motsvarar ca 50 öre per aktie. Antalet anställda som omfattas av de genomförda åtgärderna är elva. Frontyard kommer även framgent att vara en ledande aktör inom Intelligent Living, dock inte genom egna programvaror. Verksamheten kommer att fokuseras på produkt och handelsverksamheten inom Martek. Efter de genomförda åtgärderna återstår inga olönsamma dotterbolag eller verksamheter inom Frontyard koncernen. För ytterligare information kontakta: Stefan Hallin, VD/Koncernchef. Tel: 031-744 24 00, mobil 0709-77 00 40. Karl-Erik Rasmusson, Styrelseordförande, Frontyard AB. Telefon 0705-450 700. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar