FundedByMe AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma den 15:e maj 2019

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN AKTIEBOLAG (PUBL)

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), org.nr 556871-1823, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma den 15 Maj 2019 kl 08.00 till 09.30 på adress SEB Stureplan 2, 114 35 Stockholm. Inregistrering sker från 07.45. Fullständig kallelse finns tillgänglig på bolagets IR-sida, samt på http://www.fundedbyme.com/kallelse, samt i Post- och Inrikes Tidningar och kommer utan kostnad för mottagaren att sändas till den aktieägare som så begär och som uppger sin e-postadress.

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 8 maj 2019. För rätt att delta vid stämman måste aktieägare, vilka har sina aktier förvaltarregistrerade, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 8 maj 2019 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg.


Om FundedByMe

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna anmäler sig online där de får möjligheten att visa intresse inför att investera. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B). 

Om oss

FundedByMe är noterat på Nordic Growth Market (NGM) och består av crowdfundingverksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfundingbolag. FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar