FundedByMe, Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning moderbolag:

 • Omsättning för helåret 2018 uppgick till 10 202 KSEK (6 347 KSEK)

 • Omsättningen för andra halvåret 2018 uppgick till 5 041 KSEK (5 479 KSEK)

 • Rörelseresultatet för helåret 2018 uppgick till -12 818 KSEK (-5 873 KSEK)Sammanfattning koncern:

 • Omsättning för helåret 2018 uppgick till 18 992 KSEK

 • Omsättningen för andra halvåret 2018 uppgick till 13 761 KSEK

 • Rörelseresultatet för helåret 2018 uppgick till -16 987 KSEK

Jämförande siffror för koncernen från föregående år uteblir då förvärvet av Laika Consulting genomfördes den 2 augusti 2018.Resultatkommentarer 2018

 • Omsättningen för moderbolaget för helåret 2018 är den högsta hittills för FundedByMe och ökade med 62 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

 • Moderbolaget genomförde 47 framgångsrika crowdfunding-rundor under 2018 jämfört med 33 stycken föregående år.

 • Intäkterna för koncernen för helåret uppgick till 18,9 MSEK. 8,8 MSEK härleds till dotterbolaget Laika Consulting AB för perioden augusti – december 2018. Intäktssiffrorna från Laika Consulting för januari – juli 2018 uteblir då förvärvet av Laika Consulting genomfördes den 2 augusti 2018.

 • Rörelseresultatet för koncernen för helåret 2018 uppgår till -19,8 MSEK och påverkades av investeringar i framtida tillväxt och extraordinära kostnader kopplade till förvärvet av Laika Consulting AB samt listningsprocessen på NGM Nordic MTF. Justerat för extraordinära poster om 5,1 MSEK blev resultatet -14,7 MSEK. Därutöver har verksamheten under året belastats med ytterligare 2,5 MSEK avseende internationell expansion.

 • Omsättning och resultat från Laika Consulting bidrar till koncernen endast efter förvärv 2 augusti 2018.VD-ord

FundedByMe har haft ett mycket intressant 2018. Som vd och grundare kan jag se tillbaka på ett av de mest intressanta, tuffa och spännande åren sedan vi lanserade första versionen av FundedByMe 2011. Aldrig har marknaden känts mera mogen, plattformen mera effektiv, besättningen mer synkad och de framtida möjligheterna större. Fortfarande anser jag att vi är bara i början av möjlighetskurvan och att få bolag inom vårt segment innehar den position, trovärdighet och globala positionering, som FundedByMe har.

Vi startade året med att stänga emissionsrundan som gjordes genom crowdfunding på egen plattform. Målsättningen var att förvalta det erhållna förtroendet och kapitalet för att växa och det har bolaget gjort rejält. Dels genom att öka personalstyrkan på huvudkontoret från åtta till tolv personer, dels genom att förvärva branschkollegan Laika Consulting AB och dels genom att teckna avtal med Polen, Dubai och Holland för internationell expansion.

Bolaget har under 2018 även lagt ner mycket tid och kapital på den kommande noteringen på NGM Nordic MTF och trots tillväxt, förvärv och arbete med notering bibehölls fokus på verksamheten där vi ser en fin omsättningsökning samt 47 (33) framgångsrika crowdfunding-rundor på plattformen.

Under våren 2018 kom även en efterfrågad tydlighet från svenska Finansdepartementet avseende gräsrotsfinansiering genom den 549 sidiga Gräsrotsutredningen. Den visar att den ställer sig positivt till fenomenet och kommer sannolikt ställa högre krav i framtiden avseende registrering och transparens. FundedByMe ställer sig positivt till detta och bedömer att eventuella krav som ställs kan mötas.

Trots att antalet crowdfunding-rundor ökade markant påverkade höstens börsturbulens FundedByMe:s investerarmedlemmars vilja att investera och vi såg en viss nedgång i investeraraktivitet. Vår bedömning är dock att bolag i behov av FundedByMe:s eller Laikas tjänster stadigt fortsätter att öka och vår samlade bedömning är att det kommer att fortsätta under 2019 och framåt.

Under 2018 har vi fortsatt investerat kraftfullt för långsiktig tillväxt. Förvärvet av Laika Consulting är en viktig pusselbit i den strategin. Detsamma gäller de investeringar vi gjort i den internationella verksamheten. Kortsiktigt har resultatet hållits tillbaka av dessa investeringar samt av kostnader kopplade till förvärvet och noteringsprocessen av FundedByMe:s aktie på NGM Nordic MTF. Vi har nu fått datumet då aktien noteras, vilket är den 8 mars 2019. Jag ser fram emot att fortsätta driva FundedByMe som noterat bolag och demokratisera finansmarknaden ytterligare.

Daniel Daboczy
Verkställande direktörVäsentliga händelser under 2018

 FundedByMe har förvärvat Laika Consulting AB, inklusive intressebolag. Förvärvet av Laika Consulting blev formellt genomfört den 2 augusti 2018 vilket medför att bolagsstrukturen i bolaget har ändrats till koncernstruktur. Koncernens finansiella information baseras på bolagsredovisningen för januari till december 2018 för FundedByMe och konsoliderade siffror inkluderar Laika Consulting för augusti till december, 2018.

FundedByMe har under året tecknat avtal med lokala partners avseende verksamhet i Polen. Det lokala samägda bolaget FundedByMe Poland har erhållit investeringar från lokala externa investerare och första kampanjen har lanserats under perioden.

FundedByMe MENA Ltd. i Dubai har erhållit licens för crowdfunding för MENA regionen vilket öppnar upp för FundedByMe:s ökade verksamhet i Mellanöstern och Nordafrika.

FundedByMe har tecknat avtal med lokala partners avseende verksamhet i Holland.

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB genomförde en riktad emission till befintliga aktieägare.

Bolaget tecknade formell ansökan inför eventuell notering på NGM Nordic MTF och påbörjade arbetet mot en eventuell notering.

Finans- och marknadsministern Per Bolund presenterar resultatet av den stora gräsrotsutredningen som på 540 sidor klargör hur departementet ställer sig till fenomenet crowdfunding. Med positiv inställning konstaterar man att crowdfunding-plattformarna är bra men på sikt önskar man större riskinformation samt aviserar eventuellt ny lag från maj 2019. FundedByMe ställer sig mycket positivt till detta då det redan påbörjat arbete mot viss tillståndspliktig miljö.Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under januari 2019 hölls extra bolagsstämma för att välja in Klara Leander i FundedByMe:s styrelse samt söka ägarnas godkännande för notering på NGM Nordic MTF.

Formell ansökan till notering på NGM Nordic MTF genomförd i februari månad. NGM Nordic MTF godkände ansökan den 21 februari 2019 och första dag för handel är planerad till den 8 mars 2019.Kommande finansiella rapporter:

 • Årsredovisning 2018:     24 april 2019

 • Halvårsrapport jan-jun 2019:    30 aug 2019

 • Bokslutskommuniké juli -dec 2019:   28 feb 2020Fullständig Bokslutskommuniké kan laddas ner här (pdf)

Frågar kan riktas till

Daniel Daboczy, VD

+46 73 626 99 85

daniel@fundedbyme.com

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera