Kommuniké från extra bolagsstämma i FundedByMe

Idag, den 23 oktober 2020, hölls extra bolagsstämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) i Stockholm. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att bolagsordningen ändras så att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 000 000 och högst 45 000 000. Aktierna kan ges ut i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A får uppgå till högst 25 000 000 stycken och antalet aktier av serie B får uppgå till högst 20 000 000 stycken.
   
 • Stämman bemyndigade styrelsen att utfärda upp till 30 000 000 aktier i enlighet med bilaga - Appendix 2 i kallelsen till extrastämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida.
   
 • Mia Rolf valdes in som ny styrelseledamot. Mia Rolf är VD för Ideon Science Park i Lund.
   
 • Stämman beslutade enhälligt om incitament för styrelsen. Det innebär att styrelsens ledamöter erbjuds att teckna 100 000 teckningsoptioner var till ett pris av 0,155453 kr per styck, som var och en berättigar till att under perioden 2021-02-02 till 2022-03-01 köpa en aktie till kursen 1,36 kr per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 2020-08-08 till 2020-09-08 minus förväntad kursfluktuation inför eventuella kommande emissioner under perioden framåt. Styrelsens ordförande erbjuds att teckna 200 000 teckningsoptioner. Syftet med programmet är att på ett för bolaget kostnadseffektivt sätt erbjuda styrelsen ett incitament att arbeta för att öka aktieägarvärdet. Det totala antalet teckningsoptioner som ges ut enligt detta program är som mest 600 000. För fullständiga villkor vänligen se bilaga - Appendix 1 i kallelsen till extrastämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida.
   
 • Beslut att inom ramen för gällande bemyndigande från ordinarie årsstämma emittera en riktad nyemission under H2 2020 till utvalda strategiska delägare. Villkoren skall vara marknadsmässiga samt ligga i linje med tidigare erbjudanden till marknaden såsom beräkning av volymvägd snittkurs, eventuell kursrabatt samt följa villkor avseende röstvärden per aktieslag.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och i enlighet med tidigare lagda förslag. Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

Stockholm, 23 oktober 2020
Styrelsen för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Sertac Bendav, CFO
Mobil: +46 (0)705 73 15 43
E-post: sertac@fundedbyme.com

Om FundedByMe
Koncernen FundedByMe består av FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest. FundedByMe är ett fintech-bolag som erbjuder en plattform för kapitalanskaffning och emissionsmarknadsföring genom equity crowdfunding för startups och tillväxtbolag. Fenomenet crowdfunding är snabbt växande och har på mindre än 10 år blivit en miljardindustri. FundedByMe är ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har sedan 2013 varit behjälpligt i anskaffningen av mer än 650 miljoner SEK åt fler än 600 bolag. Bolagets plattform är det absolut mest framgångsrika kapitalanskaffningsverktyget inom sitt segment. 2018 förvärvades Laika Consulting. Tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting, som primärt arbetar med Investor Relations samt finansiell kommunikation främst mot noterade eller så kallade pre-ipo bolag, och Feminvest når koncernen över 260 000 investerarmedlemmar världen över. FundedByMe grundades med ambitionen att förändra, förbättra och demokratisera finansmarknaden. Målet är att erbjuda ett alternativ till traditionell kapitalanskaffning för företag och en möjlighet för enskilda personer att investera i intressanta onoterade bolag. Sedan 2019 erbjuds även crowdfunding till noterade bolag.
Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.

 

Prenumerera

Dokument & länkar