• news.cision.com/
  • Future Gaming Group/
  • Förvärvet av Fable Media genomförs den 31 mars: Future Gaming Group offentliggör memorandum och tidplan för förvärvet av Fable Media

Förvärvet av Fable Media genomförs den 31 mars: Future Gaming Group offentliggör memorandum och tidplan för förvärvet av Fable Media

Report this content

Som tidigare meddelats, träffade Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) den 15 december 2021 avtal med danska Fable Media ApS (”Fable Media”) ägare om ett samgående mellan Bolaget och Fable Media. Samgåendet var bland annat villkorat av att Bolaget skulle genomgå åternoteringsprövning hos Spotlight Stock Market, och har nu godkänts av Spotlight. Villkoren för genomförande av samgåendet är därmed uppfyllda.

I samband med prövningen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum som idag gjorts tillgängligt på Bolagets webbplats samt biläggs detta pressmeddelande.

Genom förvärvet erhåller Bolaget samtliga aktier i Fable Media för en initial köpeskilling om cirka 118,8 miljoner kronor, som ska utges i form av 28 195 623 346 nyemitterade aktier i Bolaget.

Vidare, som en del av förvärvet har obligationsinnehavarna i Bolaget godkänt en omstrukturering av bolagets obligationslån. Bolagets aktieägare har vid extra bolagsstämman den 19 januari 2022 beslutat om en nyemission av högst 3 560 496 108 aktier till obligationsinnehavarna genom kvittning av fordran om 15 000 000 kronor i obligationslånet.

För varje obligation (med nominellt belopp 867 410 kronor) ges rätt till 25 432 115 aktier.

Bolaget offentliggör härmed följande tidplan för kvittningsemissionen:

30 mars 2022
Avstämningsdag – den som är registrerad som ägare eller förvaltare i skuldboken för obligationerna med avseende på en eller flera obligationer per detta datum kommer att delta i kvittningsemissionen. Kvittning sker pro rata i förhållande till innehav av nominellt belopp.

31 mars 2022
Nordic Trustee & Agency AB (publ) tecknar samtliga nyemitterade aktier för obligationsinnehavarnas räkning.

6 april 2022
Nyemitterade aktier levereras till de obligationsinnehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen. Det nominella beloppet per obligation minskas från 867 410 kronor till 760 267 kronor.

7 april 2022
Avräkningsnotor skickas till de obligationsinnehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen.

Emissionen, som godkändes vid en extra bolagsstämma den 19 januari 2022, av de 28 195 623 346 aktierna som ska erläggas som betalning för Fable Media kommer att registreras hos Bolagsverket så snart som möjligt efter att förvärvet slutförts.

Stockholm den 29 mars 2022
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-29 09:12 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera