Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 09:00 i Selected Office lokaler på Artillerigatan 6, 1 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022, och
 • anmäla sig senast fredagen den 6 maj 2022 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Årsstämma 2022, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@futuregaminggroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 4 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som skett senast fredagen den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

  

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2.    Val av ordförande vid stämman
 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
 4.    Godkännande av dagordningen
 5.    Val av en eller två justeringsmän
 6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7.    Verkställande direktörens anförande
 8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse
 1.    Beslut

a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)      om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

 1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 2. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen
 5. Beslut om sammanläggning av aktier
 6. Stämman avslutas

 

 

Beslutsförslag i korthet

 

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till stämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer (punkterna 10 och 11)

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000 kronor till respektive övrig ordinarie styrelseledamot samt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår att Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Christoffer Malmström och Fredrik Sjöstrand omväljs som styrelseledamöter samt att Frederik Cardel Falbe-Hansen nyväljs som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Frederik Cardel Falbe-Hansen är majoritetsägare i Future Gaming Group International AB samt operativ chef för koncernen efter det nyligen genomförda sammangåendet med Fable Media ApS. Han har en kandidatexamen inom ekonomi och data från Copenhagen Business School. Frederik var tidigare VD och ägare för Rebel Penguin ApS som sedermera såldes till Gaming Innovation Group.

 

Till styrelseordförande föreslås Stefan Vilhelmsson. Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Moore Allegretto AB med auktoriserade revisorn Patrik Ekenberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser avseende antalet aktier för att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier enligt punkt 14 på dagordningen. Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen:

Nuvarande lydelse § 5

 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 000 och högst
120 000 000 000.

 

Föreslagen lydelse § 5

 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 och högst
120 000 000.

 

 

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att rösta för styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (punkten 14 på dagordningen).

 

Beslut om sammanläggning av aktier (sammanläggning 1:1 000) (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier varvid tusen (1 000) befintliga aktier läggs ihop till en aktie (sammanläggning 1:1 000).

 

Ett sådant beslut om sammanläggning förutsätter att stämman även fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 ovan. Förslaget innebär att antalet aktier i bolaget kommer att minska från 33 970 630 537 till 33 970 630, vilket medför ett kvotvärde om cirka 4,21 kronor per aktie (avrundat till två decimaler) efter sammanläggningen.

 

Om en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med 1 000 kommer aktieägaren Frederik Falbe-Hansen Holding ApS att, vederlagsfritt, tillskjuta det antal aktier som krävs för att övriga aktieägare ska uppnå ett aktieinnehav som är jämnt delbart med 1 000.

 

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning av aktierna har registrerats vid Bolagsverket.

 

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att rösta för styrelsen förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 13 på dagordningen).

 

 

ÖVRIGT

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 33 970 630 537. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga beslutsförslag, samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Bemyndigande

Bolagets styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

 

Stockholm, den 12 april 2022

 

Future Gaming Group International AB

STYRELSEN

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-12 08:58 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar