KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 4 mars 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 februari 2019, och anmäla sig skriftligen senast tisdag den 26 februari 2019 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma 201903, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@futuregaminggroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 st). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 26 februari 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.  

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 905 337 802 st. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning 

  1.       Stämmans öppnande
  2.       Val av ordförande vid stämman
  3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.       Godkännande av dagordning
  5.       Val av en eller två justeringsmän
  6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7.       Fyllnadsval av nya styrelseledamöter
  8.       Stämmans avslutande  

Förslagens huvudsakliga innehåll:  

Fyllnadsval av nya styrelseledamöter (punkt 7)  

Nuvarande styrelseledamoten Björn Mannerqvist har på̊ egen begäran begärt att få avgå̊ som styrelseledamot till följd av andra åtaganden.  

Ägare representerande ca 40 % av aktierna och rösterna i Bolaget förslår nyval av Josef Goren och Victor Sahlstedt. 

Josef Goren är född 1977 och har en B.A och MBA i Economy and Finance från Ruppin Institute and Open University i Israel. Josef är grundare och var största ägare av IPG Internet Capital Ltd, vars verksamhet förvärvades av Bolaget under 2018. Josef är genom de aktier han erhöll som köpeskilling vid förvärvet en av Bolagets största ägare och har lång erfarenhet av onlinemarknadsföring.

Victor Sahlstedt är född 1985 och har över 13 års erfarenhet av onlinemarknadsföring och lead generation inom främst spel- och finansbranschen på ett flertal olika marknader. Victor har bl.a. innehaft befattningar som Head of SEO inom Highlight Media Group och GetUpdated, samt har arbetat som konsult för flera börsnoterade bolag. Victor är en av personerna bakom Phase One Performance AB, som förvärvades av Bolaget under 2017.

Stockholm den 13 februari 2019

Future Gaming Group International AB 

Styrelsen

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar