Kallelse till stämma i PlayHippo AB (publ)

Aktieägarna i Playhippo AB, (Bolaget), kallas till årsstämma den 30 juni 2015 kl 16.00 hos KLA Legal på Engelbrektsgatan 5, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2015 dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast den fredagen den 26 juni 2015 kl 17.00 under adress Playhippo AB, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras via mail till styrelsens ordförande info@unitedmedia.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear den 24 juni 2015. 

Styrelsens förslag till dagordning: 

1 Stämmans öppnande.

2 Val av ordförande att leda stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av minst en justeringsman.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Anförande av verkställande direktören.

8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9 Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen upp tillmaximalt 25 % av antalet befintliga aktier.

12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

13 Val av styrelse.

14 Val av revisorer.

15 Stämmans avslutande. 

Årsredovisningen för 2014 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och sändas till de aktieägare som så begär senast två veckor innan stämman. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor 14 dagar innan stämman.

Stockholm i maj 2015

Playhippo AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@unitedmedia.se

Web: www.unitedmedia.se 

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar