Klargörande kring föreslaget optionsprogram

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har fått besked om att de aktier som vissa nyckelpersoner kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet omfattas av en så kallad ”lockup”.

I kallelsen till den extra bolagstämman den 28 januari 2020 föreslås att stämman fattar beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersonerna Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt. Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier och röster i FGGI har uttryckt sitt stöd för detta.

FGGI har fått besked om att ett avtal mellan nyckelpersonerna och obligationsägargruppen innehåller bestämmelser om en lockup gällande de aktier som nyckelpersonerna kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet. Lockupen innebär att nyckelpersonerna inte kan sälja, pantsätta eller överlåta dessa optioner och därtill kopplade aktier förrän bolagets nuvarande obligationslån helt har återbetalats. Nyckelpersonerna har dock, enligt vissa sedvanliga undantag, rätt att bland annat överföra dessa optioner och därtill kopplade aktier till närstående bolag. Vidare äger nyckelpersonerna rätt att överlåta nämnda värdepapper till vissa andra nyckelpersoner.

FGGI bedömer att ovan nämnda bestämmelser kring lockupen ligger i linje med bolagets, obligationsinnehavarnas och övriga aktieägares intressen.

Stockholm den 14 januari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar