Kommuniké från årsstämma i Future Gaming Group International AB

Report this content

Idag, den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor
Val av styrelse skedde i enlighet med ett vid stämman framfört förslag, innebärande att stämman beslutade att Stefan Vilhelmsson och Victor Sahlstedt omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Martin Bengtsson och Alexei Faskhoutdinov nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman att utse Stefan Vilhelmsson. Att notera är att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae, vid årsstämman 2017 valdes till slutet av den årsstämma som hålls 2021. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom nyemission av högst det antal aktier som ryms inom nuvarande bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet ska stå till styrelsens förfogande att användas till utgivande av aktier som betalning av tilläggsköpeskilling inom ramen för tidigare företagsförvärvs avtalskontext samt till utgivande av aktier som betalning för nya företagsförvärv.

Nyemissioner enligt detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.                

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet. 

Stockholm i maj 2019

Future Gaming Group International AB

STYRELSEN

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar