Kommuniké från årsstämma i Future Gaming Group International AB

Report this content

Idag hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Peder Broms och Christoffer Malmström som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Stefan Vilhelmsson. Alexej Faskhoutdinov har avböjt omval på grund av andra åtaganden. Vidare beslutade stämman att som revisor välja revisionsbolaget Moore Allegretto AB med auktoriserade revisorn Patrik Ekenberg som huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls 2022.

Stockholm, 30 juni 2021
Future Gaming Group International AB

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-30 13:26 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar