Omsättningen ökade med 10 % under det andra kvartalet

Report this content

APRIL – JUNI 2020
• Periodens nettoomsättning ökade med 10 % till 5,7 MSEK (5,2 MSEK)
• EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (2,1 MSEK)
• Justerat EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (2,1 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 34 % (40 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (1,8 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (-44,0 MSEK) *
• Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,000 SEK (-0,002 SEK)

JANUARI – JUNI 2020
• Periodens nettoomsättning ökade med 4 % till 11,2 MSEK (10,8 MSEK)
• EBITDA uppgick till 3,4 MSEK (4,0 MSEK)
• Justerat EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (4,3 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (40 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 MSEK (3,4 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (-47,7 MSEK) *
• Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,002 SEK (-0,005 SEK)

* Föregående års siffror inkluderar avvecklad verksamhet

 

VD Alexander Pettersson har ordet

Future Gaming Group har ett intressant andra kvartal bakom sig, där vi nådde intäkter om 5,7 miljoner kronor. Detta är faktiskt en ökning med 10 % jämfört med föregående år, pandemin till trots. Samtidigt har vi lyckats behålla den operativa lönsamheten, vilket den justerade EBITDA-rörelsemarginalen om 34 % visar.

Virusutbrottet covid-19 innebar en stor utmaning för vår sportinriktade affiliateverksamhet Phase One, vars prestationsbaserade marknadsföringsintäkter minskade markant i samband med att sportevenemang ställdes in. Samtidigt var detta ett viktigt stresstest som visade styrkan och långsiktigheten i affärsmodellen med intäktsdelning. Trots att det funnits väldigt få sportevenemang att spela på under flera månader, fortsatte vår spelardatabas att generera betydande intäkter. Det är också glädjande att i takt med att sportevenemangen återupptagits, så har också Phase Ones intäkter ökat starkt under inledningen av det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalets inledning. Vi har därför ökat våra marknadsföringsinsatser igen och bedömer att det kommer ge en god långsiktig avkastning.

Till skillnad från Phase One, fick vår kasinoinriktade verksamhet Viistek ett uppsving i samband med virusutbrottet covid-19. Detta drevs tills viss del av att fokus förflyttades från sport till kasino hos en del spelare. En minst lika viktig orsak är dock det ökade samarbetet med och kunskapsöverföringen från Phase One-teamet. Man har därigenom ingått avtal med nya spelbolag som blivit kunder till Viistek och verksamheten har även breddat intäktsbasen från att tidigare vara fokuserade på engångsintäkter till att nu även aktivt arbeta med intäktsdelningsmodeller. De långsiktiga fördelarna med detta har varit väl synliga hos Phase One under pandemins inledning, och vår målsättning är att bygga upp samma stabila intäktsbas hos Viistek. Trots denna fokusförflyttning har Viisteks team varit framgångsrika med att under inledningen av det tredje kvartalet försvara den intäktsökning man uppnådde under det andra kvartalet. Detta är ett styrkebesked som borgar väl för framtiden!

Slutligen gör uppgörelsen med våra långivare, vilken slutfördes i början av året, att Future Gaming Group efter ett omfattande omstruktureringsarbete har en tryggare finansiell ställning än på länge. Förlustbringande verksamheter har stängts ner. Vidare har räntekostnaderna på obligationslånet nästan halverats och räntan ackumuleras nu istället för att betalas löpande, vilket stärker vårt kassaflöde och ger oss större operationella muskler. De finansiella resultatkraven i lånevillkoren, kovenanterna, har omförhandlats till mer hållbara nivåer givet gruppens nuvarande storlek. Det första mättillfället för de nya kovenantkraven är per den 30 september i år och vår bedömning är att bolaget kommer klara dessa.

Vi ser med andra ord positivt på framtiden men är samtidigt medvetna om att det är av yttersta vikt att vi behåller operationellt fokus och finansiell disciplin för att framgångsrikt fortsätta på den inslagna vägen.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group
 

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera