Tidplan för kvittningsemission till obligationsinnehavarna m.m.

Report this content

Enligt tidigare pressmeddelanden har obligationsinnehavarna i Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) godkänt en omstrukturering av bolagets obligationslån. Bolagets aktieägare har vid extra bolagsstämma den 28 januari 2020 beslutat om en nyemission av högst 1 358 006 703 aktier till obligationsinnehavarna genom kvittning av fordran om 5 600 000 kronor i obligationslånet.

För varje obligation (med ursprungligt nominellt belopp 1 000 000 kronor) ges rätt till 9 700 047 aktier.

Bolaget offentliggör härmed följande tidplan för kvittningsemissionen:

19 februari 2020 Avstämningsdag – den som är registrerad som ägare eller förvaltare i skuldboken för obligationerna med avseende på en eller flera obligationer per detta datum kommer att delta i kvittningsemissionen. Kvittning sker pro rata i förhållande till innehav av nominellt belopp.

20 februari 2020        Nordic Trustee & Agency AB (publ) tecknar samtliga nyemitterade aktier för obligationsinnehavarnas räkning.  

24 februari 2020 Nyemitterade aktier levereras till de obligationsinnehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen. Det nominella beloppet per obligation minskas från 1 000 000 kronor till 964 286 kronor.[1]

25 februari 2020 Avräkningsnotor skickas till de obligationsinnehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen.          

I samband med godkännandet av omstruktureringen godkände obligationsinnehavarna även ändringar av villkoren för obligationerna. I enlighet med de ändrade villkoren ska Bolaget betala till obligationsinnehavarna upplupen och obetald ränta på obligationerna fram till och med den 24 februari 2020. Betalningen kommer finansieras med medel från Proceeds Account (såsom definierat i Bolagets obligationsvillkor). Vidare ska Bolaget enligt de ändrade villkoren genomföra en förtida delåterbetalning av obligationen till obligationsinnehavarna med ett belopp som motsvarar det återstående beloppet på Proceeds Account. Räntebetalning och den förtida delåterbetalningen kommer att genomföras enligt följande tidplan:

25 februari 2020 Avstämningsdag – den som är registrerad som ägare eller förvaltare i skuldboken för obligationerna med avseende på en eller flera obligationer per detta datum kommer att erhålla upplupen och obetald ränta på obligationerna och den förtida delåterbetalningen av obligationen.

3 mars 2020               Räntan betalas ut till de obligationsinnehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen.

11 mars 2020             Den förtida delåterbetalning av obligationen betalas ut till de obligationsinnehavare som är direktregistrerade på avstämningsdagen.

 [1] Efter kapitalisering av överenskommen restruktureringsavgift till obligationsinnehavarna.

Som tidigare meddelats har Bolagets obligationer avnoterats från Nasdaq First North Bond Market och det finns heller ingen organiserad andrahandsmarknad för instrumentet.

Stockholm den 18 februari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar