Frill fortsätter sin offensiva satsning – Förvärvar Juica Sverige AB

STOCKHOLM, 18 maj, 2021 19:05 CET

Frill Holding AB (publ) (”Frill” eller ”Bolaget”) har i dag genomfört förvärv av 100 procent av aktierna i Juica Sverige AB (”Juica AB”). Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 8,6 MSEK. Betalning sker, dels genom nyemitterade aktier i Frill om cirka 8,5 MSEK (”Vederlagsaktierna”), dels genom kontant betalning om cirka 0,1 MSEK. Tilläggsköpeskilling i form av nyemitterade aktier i Bolaget till ett värde av 5 MSEK utgår om Juica AB når ett omsättningsmål på 40 MSEK under kalenderåret 2022. Juica AB omsatte under 2020 cirka 7,3 MSEK.

”Juicas produkter har stor potential och ger oss möjlighet att fortsätta vår snabba expansion.  Resan mot att bli ett av Nordens ledande functional foods-företag har redan tagit fart och jag ser fram emot att integrera Juicas nuvarande och kommande produkter i vår existerande verksamhet.” säger Peter Blom, VD för Frill och fortsätter:

”Frill har på kort tid byggt en mycket intressant produktportfölj inom functional foods – ett av de snabbast växande segmenten inom livsmedelsbranschen. Vi börjar få en storlek som gör att vi blir en intressant motpart för de stora livsmedelsblocken, något som snabbar på vår tillväxt ytterligare.”

”Det ska bli otroligt kul att vara med på den resa som Frill har startat. Marknaden för ekologiska juicer är attraktiv och intresset i Norden ökar. Vi ser en kraftig ökning i vår försäljning mot föregående år. Vår helt nya produktserie Juicekultur säljs redan i dagligvaruhandeln och HORECA-segmentet. Vi är extra glada över att kunna meddela att dessa produkter inom kort lanseras hos Sveriges samtliga Pressbyråns och 7-Elevens butiker.” kommenterar Patrik Bruhl, VD för Juica AB, och fortsätter:

”Att vi nu kommer in i den snabbväxande koncernen Frill ger oss möjlighet att växla upp ytterligare. Genom en välfungerande och större organisation, ytterligare försäljningskanaler och en effektiv säljkår blir vi en stark part för inköpare, vilket ger oss goda möjligheter att på ett snabbt och effektivt sätt öka försäljningen av våra nuvarande produkter”.

BAKGRUND OCH MOTIV

Förvärvet av Juica AB förstärker Frills position ytterligare och adderar till en rad produkter med hög potential till Frills redan diversifierade och intressanta produktportfölj. Förvärvet ligger i linje med Frills tidigare kommunicerade strategi om att bygga en expansiv portfölj av varumärken både genom förvärv och organisk tillväxt inom den snabbväxande sektorn functional foods.

OM FÖRVÄRVET

Juica AB erbjuder idag i huvudsak produkter från två varumärken, Juica och Juicekultur. Bolaget producerar, marknadsför och säljer ekologiska, kallpressade och opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer helt utan tillsatser. Företagets produkter säljs i dagligvaruhandeln, servicehandeln och inom hotell-, restaurang- och cateringverksamheter samt genom både egen och extern e-handel. Juica har en rad olika produkter till försäljning i dagsläget och ytterligare nyheter kommer lanseras under året. Juica omsatte under 2020 cirka 7,3 MSEK med ett resultat på -3,3 MSEK. I början av 2021 lanserade Juica AB sin nya produktserie under varumärket Juicekultur, och lanseringen har mottagits väl av marknaden.

Frill har förvärvat samtliga utestående aktier i Juica AB. Den sammanlagda initiala köpeskillingen uppgår till cirka 8,6 MSEK, varav cirka 0,1 MSEK betalas kontant och cirka 8,5 MSEK genom 5 029 581 vederlagsaktier. Frill övertar även befintliga aktieägarlån och aktieägartillskott samt återbetalar Juica AB:s skulder uppgående till ett sammanlagt belopp om cirka 7,9 MSEK. Därtill tillkommer en tilläggsköpeskilling i form av nyemitterade aktier i Frill till ett värde av 5 MSEK om Juica AB når ett omsättningsmål på 40 MSEK under kalenderåret 2022. Dessa tilläggsköpeskillingsaktier kommer emitteras till en teckningskurs motsvarande den volymriktade genomsnittskursen för Frills aktier på Nasdaq First North Growth Market under de 40 handelsdagarna närmast före den 31 december 2022. Som en del av aktieöverlåtelseavtalet kommer Frill att tillse att Juica AB:s registrerade aktiekapital återställs inom i lag föreskriven tid till följd av den kontrollbalanssituation som Juica AB befinner sig i.

EMISSION AV VEDERLAGSAKTIERNA

För betalning av den del av köpeskillingen som består av aktier i Frill till ett värde av cirka 8,5 MSEK kommer styrelsen besluta om, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 15 december 2020, en kvittningsemission av Vederlagsaktier till säljarna av Juica AB. Teckningskursen uppgår till 1,69 SEK per aktie i Bolaget och grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och säljarna och bedöms därmed marknadsmässig. Genom emissionen emitteras 5 029 581 Vederlagsaktier, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 251 479,05 SEK och en utspädning om cirka 2,5 procent.

Efter emission av Vederlagsaktierna avseende förvärvet av Juica AB kommer aktiekapitalet i Frill vara fördelat enligt följande tabell.

Aktieägare                                                                   Aktier                Andel

Frills nuvarande aktieägare 198 492 010 97,5 %
Vederlagsaktier Juica AB 5 029 581 2,5 %
Totalt 203 521 595     100 %
 

Ansvarig part

Denna information är sådan information Frill Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 klockan 19.05.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Frill Holding AB

Tel: +46 706 555 698

E:mail: peter.blom@frill.se

Om Frill-koncernen

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Nuvarande varumärken inom Frill-koncernen är: iQ Fuel, Homie Life in Balance, Bezzt of Nature, Nathalie’s Direct Trade, Frill, Add Ice Cream, Bacoccoli och Juica.

Frill Holding skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd och hälsosam kost till konsumenterna. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn FRILL. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se

Frill-koncernen består av nio bolag: Frill Holding AB (publ), Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA), Bezzt AB, Kling Homie AB, Nathalies Direct Trade AB, iQ Fuel AB och Juica Sverige AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Frill i någon jurisdiktion, varken från Frill eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Frills aktier. Ett investeringsbeslut avseende Frills aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Frill eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.