• news.cision.com/
  • Fuud/
  • Fuud gör riktad nyemission om 40 MSEK för accelererad expansion i Norden

Fuud gör riktad nyemission om 40 MSEK för accelererad expansion i Norden

Report this content

STOCKHOLM, 18 okt, 2021 08.30 CEST

Styrelsen för Nasdaq First North-listade Fuud AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 40 MSEK till kursen 80 öre/aktie till cirka 30 utvalda investerare. Syftet med emissionen - och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt - är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra kapital för att kraftigt utöka marknadsaktiviteterna i Norden. Dessutom utvärderar även Fuud löpande intressanta förvärvsobjekt.

Nyemissionen har gjorts med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2021.

Fuud har, i enlighet med den nya strategin sedan december 2020, genomfört fem bolagsförvärv och även kommunicerat flera offensiva insatser som ska bidra till Fuuds vision om att bli ledande inom den nordiska functional foods-marknaden. Med hjälp av kapitalet från den nu genomförda nyemissionen kan Fuud kraftigt intensifiera sina marknadsaktiviteter i Norden. Dessutom säkrar Bolaget likvida medel för att kunna fortsätta sin förvärvsstrategi på ett effektivt sätt.

– Fuuds resa mot att bli Nordens ledande functional foods-företag har tagit fart, och resan har bara börjat. En resa som bygger på en snabb organisk expansion genom vår mycket lovande portfölj av varumärken. Samtidigt letar vi efter kompletterande förvärv, säger Peter Blom, VD för Fuud, och fortsätter:

– Vi har redan nått en storlek som gjort att vi har slutit flera viktiga avtal centralt med några av Nordens största livsmedelskoncerner. Därmed finns mycket goda förutsättningar för en snabb och lönsam expansion.

Under året har Fuud kommunicerat flera nyheter om ökad distribution av sina varumärken, däribland centrallistning hos ICA av Beijing8, centrallistning av iQ Fuel hos finska S-gruppen och Circle K i Sverige samt Bolagets satsning inom sin egen E-handel.

Fuud har även kommunicerat planer om intensifierade marknadssatsningar, däribland samarbeten med HockeyAllsvenskan, Köket.se, TV4, Aller Media och Bonnier där Fuuds prioriterade varumärken kommer få bred synlighet under hösten 2021 och 2022.

– Vi har även fått en organisation på plats som kan ta tillvara på de tillväxtmöjligheter våra viktiga avtal ger, säger Peter Blom, och fortsätter:

– Genom nytt kapital kan vi också intensifiera vår marknadsföring så att vi maximerar en lönsam tillväxt.

Kapitalet från nyemissionen kommer ge Fuud möjlighet att fortsätta den offensiva resa som Bolaget startade i december förra året. Kapitalet från nyemissionen ska framför allt gå till huvudområdena nedan:

Beijing8 – marknadsinvesteringar och ökad distribution

Varumärket Beijing8, som säljer dumplings och tillhörande sidoprodukter, har fått en kraftigt breddad distribution genom Fuuds organisation och säljkår. Fuud intensifierar nu marknadsinvesteringarna för varumärket och investerar samtidigt i den svenska produktionsanläggningen för att dubbla produktionskapaciteten och möta den ökade efterfrågan.

iQ Fuel – snabb tillväxt genom centrala listningar hos Circle K i Sverige och S-gruppen i Finland

iQ Fuels funktionella sportdrycker fortsätter att växa snabbt i Sverige.  Senast genom den centrala listningen på Circle K där iQ Fuel nu säljs hos kedjans cirka 300 återförsäljare. I november påbörjas även distributionen av iQ Fuel hos finländska S-gruppen. Fuud ska även fortsätta investera i ytterligare varumärkeskännedom, både i Sverige och i de nordiska grannländerna.

Homie – lansering av nyckelprodukter och ”MåBra”-koncept

Varumärket Homie – Life in Balance – har utvecklat ett helhetskoncept med sina produkter inom kosttillskott, funktionsdrycker och vitaminer. I början av oktober hade Homies måltidslösning Good To Go premiär, med en succéartad lansering i samarbete med några av Sveriges största influencers. Varumärket Homie kommer fortsatt vara i fokus när det gäller e-handel. Under året har tillväxten i Homies e-handel varit enorm, och försäljningen i digitala kanaler har hittills ökat mångfaldigt mot år 2020. Distributionen av varumärket beräknas även öka både i dagligvaruhandeln och apotekshandeln.

Satsning inom E-commerce

Fuud ämnar investera ytterligare i sin egen e-handelsplattform. Satsningen inom e-handel för Fuuds varumärken initierades genom rekryteringen av Ali Nouri, som har bred erfarenhet av digital handel och tillväxt. Bolagets satsning på digitala kanaler ger ökade marginaler och synergier mellan varumärkena i form av korsförsäljning, ökade snittordrar, gemensamma nyhetsbrev, kampanjer och lägre kostnader genom gemensam distribution och logistik.

Utveckling av organisationer i Finland och Norge – för ökad distribution i Norden

Fuud har under året rekryterat landschefer både i Norge och Finland. Den ökade distributionen av Fuuds varumärken i grannländerna och intresset från de stora livsmedelskedjorna gör att Fuud kommer fortsätta utveckla organisationen i både Finland och Norge.

Detaljer om nyemissionen

Nyemissionen görs till en teckningskurs om 80 öre per aktie och grundar sig på en marknadsmässig bedömning av styrelsen. Emissionen tillför Bolaget 40 MSEK före emissionskostnader. Antalet nya aktier som tillkommer genom nyemissionen är 50 000 000 st. Efter att registrering av nyemissionen har genomförts uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 421 311 178, förutsatt att Bolagets tidigare kommunicerade konverteringsförfarande har registrerats hos Bolagsverket. Fuuds aktiekapital ökar med 2 500 000 SEK till 21 065 558,9 SEK. Den riktade emissionen på 40 MSEK är är jämnt fördelad över de cirka 30 deltagarna.

Emissionskostnader

Emissionskostnaderna avseende biträde med nyemissionen uppgår till sex (6) procent av likviden. Arvodena för nyemissionen kommer i allt väsentligt kvittas till aktier i Fuud med samma teckningskurs som nyemissionen.

Ansvarig part

Denna information är sådan information Fuud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 okt 2021 klockan 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Fuud AB

Tel: +46 706 555 698

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly och Bezzt of Nature.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se