Bokslutskommuniké för Fx International Aktiebolag (publ)

Report this content

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Juli 2018 - Juni 2019

  • Rörelseresultat: -3 403 KSEK (-2 958 KSEK)
  • Finansiella intäkter och kostnader: 198 KSEK (-56 KSEK)
  • Resultat före skatt: -3 205 KSEK (-3 014 KSEK)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,16 SEK (-0,69 SEK)

April - Juni 2019

  • Rörelseresultat: -954 KSEK (-708 KSEK)
  • Finansiella intäkter och kostnader: 263 KSEK (-23 KSEK)
  • Resultat före skatt: -691 KSEK (-731 KSEK)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,03 SEK (-0,17 SEK)

Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 20 312 529 (4 352 000) aktier

Med ”Bolaget” eller ”FXI” avses FX International AB (publ) med organisationsnummer 556797-0800

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Beslut om riktad nyemission

Bolagsstämman beslutade den 12 juli 2018 att genomföra en riktad nyemission om 3 MSEK samt en kvittningsemission om 1 MSEK.

Utfall i riktad nyemission

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att kapitalet från den riktade nyemissionen som beslutades av bolagsstämman den 12 juli 2018 har betalats in och att kvittningsemissionen har genomförts. Totalt nyemitterades

7 000 000 stycken aktier och efter nyemissionen uppgick bolagets totala antal aktier till 11 352 677 stycken aktier med ett aktiekapital motsvarande 2 838 169 SEK.  

Tillsatt ny VD

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att Per Ivar Sollied efterträder Lars Eriksson som ny verkställande direktör för bolaget.

Uppfyllande av noteringskrav

Spotlight har den 21 augusti 2018 beslutat att FX International AB uppfyller samtliga noteringskrav och återförts till Spotlight stockmarkets ordinarie lista. 

Beslut om ny VD

Ole Helland tillträdde den 2 oktober 2018 som ny VD och ersatte dåvarande Per Ivar Solleid som till följd av akut sjukdom inom familjen valt att träda tillbaka som VD i FX International AB. 

Beslut om ny styrelseordförande

Den 26 oktober 2018 informerade bolaget om att Johan Olsson valts till ny styrelseordförande i FX International AB och efterträdde Johan Wiklund. Fokus blir att driva på och arbeta för att bolaget vidareutvecklas till ett starkt AI drivet FinTech bolag med den mest avancerade och finjusterade högteknologiska handelsplattformen på marknaden.
 

Beslut om företrädesemission av aktier för kapitalisering och tillväxt

FX International AB meddelade den 16 november 2018 att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11 352 677 units (1 st. nyemitterad aktie och 1 st. vederlagsfri teckningsoption per unit) i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission skulle tillföra FX International AB cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Beslut om företrädesemission fattades med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 17 oktober 2018. Motivet för företrädesemissionen var att tillföra bolaget förvaltnings och rörelsekapital.

Utfall i företrädesemission

Under perioden 27 november - 14 december 2018 genomförde FX International AB en företrädesemission som tillförde bolaget 13 473 225 SEK före emissions, garanti- och marknadskostnader om cirka 4 MSEK. Totalt nyemitterades 8 959 852 stycken aktier och efter emissionen uppgick bolagets totala antal aktier till 20 312 529 stycken aktier med ett aktiekapital motsvarande 5 078 132 SEK. Likviderna som bolaget tillfördes medför att bolaget har en stabil grund att stå på och därmed även kan slutföra genomförandet av de planer som styrelsen och ledningen satt upp.

Uppstart av fond

Bolaget skickade i början av 2019 som planerat in en ansökan till Maltas finansinspektion MFSA för tillstånd att skapa en alternativ investeringsfond (SICAV) som ska hanteras fullt ut genom artificiell intelligens. Ansökan har granskats och är i slutskedet av ett godkännande från maltesiska finansinspektionen. Fonden (Abalone Valor Global FX) upprättades i samarbete med Valor, slovakisk fondmäklare och FX International AB förväntar att starta fonden med ett initialt kapital på 100 miljoner kronor där bolaget investerar 5 miljoner kronor av emissionskapitalet som tillfördes genom företrädesemissionen. Bolaget kommer därefter fortsätta att arbeta för ytterligare insättningar under 2019 för att uppnå cirka 150 miljoner kronor. Fonden riktar enbart sig till professionella investerare och kommer generera betydande intäkter till bolaget.

eller ”FXI” avses FX International AB (publ) med organisationsnummer 556797-0800.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Beslut om riktad nyemission

Bolagsstämman beslutade den 12 juli 2018 att genomföra en riktad nyemission om 3 MSEK samt en kvittningsemission om 1 MSEK.

Utfall i riktad nyemission

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att kapitalet från den riktade nyemissionen som beslutades av bolagsstämman den 12 juli 2018 har betalats in och att kvittningsemissionen har genomförts. Totalt nyemitterades

7 000 000 stycken aktier och efter nyemissionen uppgick bolagets totala antal aktier till 11 352 677 stycken aktier med ett aktiekapital motsvarande 2 838 169 SEK.  

Tillsatt ny VD

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att Per Ivar Sollied efterträder Lars Eriksson som ny verkställande direktör för bolaget.

Uppfyllande av noteringskrav

Spotlight har den 21 augusti 2018 beslutat att FX International AB uppfyller samtliga noteringskrav och återförts till Spotlight stockmarkets ordinarie lista. 

Beslut om ny VD

Ole Helland tillträdde den 2 oktober 2018 som ny VD och ersatte dåvarande Per Ivar Solleid som till följd av akut sjukdom inom familjen valt att träda tillbaka som VD i FX International AB. 

Beslut om ny styrelseordförande

Den 26 oktober 2018 informerade bolaget om att Johan Olsson valts till ny styrelseordförande i FX International AB och efterträdde Johan Wiklund. Fokus blir att driva på och arbeta för att bolaget vidareutvecklas till ett starkt AI drivet FinTech bolag med den mest avancerade och finjusterade högteknologiska handelsplattformen på marknaden.

Beslut om företrädesemission av aktier för kapitalisering och tillväxt

FX International AB meddelade den 16 november 2018 att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11 352 677 units (1 st. nyemitterad aktie och 1 st. vederlagsfri teckningsoption per unit) i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission skulle tillföra FX International AB cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Beslut om företrädesemission fattades med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 17 oktober 2018. Motivet för företrädesemissionen var att tillföra bolaget förvaltnings och rörelsekapital.

Utfall i företrädesemission

Under perioden 27 november - 14 december 2018 genomförde FX International AB en företrädesemission som tillförde bolaget 13 473 225 SEK före emissions, garanti- och marknadskostnader om cirka 4 MSEK. Totalt nyemitterades 8 959 852 stycken aktier och efter emissionen uppgick bolagets totala antal aktier till 20 312 529 stycken aktier med ett aktiekapital motsvarande 5 078 132 SEK. Likviderna som bolaget tillfördes medför att bolaget har en stabil grund att stå på och därmed även kan slutföra genomförandet av de planer som styrelsen och ledningen satt upp.

Uppstart av fond

Bolaget skickade i början av 2019 som planerat in en ansökan till Maltas finansinspektion MFSA för tillstånd att skapa en alternativ investeringsfond (SICAV) som ska hanteras fullt ut genom artificiell intelligens. Ansökan har granskats och är i slutskedet av ett godkännande från maltesiska finansinspektionen. Fonden (Abalone Valor Global FX) upprättades i samarbete med Valor, slovakisk fondmäklare och FX International AB förväntar att starta fonden med ett initialt kapital på 100 miljoner kronor där bolaget investerar 5 miljoner kronor av emissionskapitalet som tillfördes genom företrädesemissionen. Bolaget kommer därefter fortsätta att arbeta för ytterligare insättningar under 2019 för att uppnå cirka 150 miljoner kronor. Fonden riktar enbart sig till professionella investerare och kommer generera betydande intäkter till bolaget.

Justering av emission

Företrädesemissionen som pågick under perioden 27 november – 14 december 2018 som tidigare nämnts tecknades till 14,6 MSEK, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 86 procent. Ett fåtal av garanterna fullgjorde inte sina åtaganden enligt avtal. FXI valde att genomföra registreringen av de icke tvistiga medlen som uppgick till 13 473 225 SEK och skrev i avvaktan på utslag ner resterande belopp.

VD Ole Helland kommenterar 

Det har varit ett händelserikt budgetår, och FXI går nu in i en spännande fas av tillväxt där vi ser stor potential i både vår kommande SICAV-fond på Malta, men även aktiviteterna i LMAX och utrullningen av Genova FX som en Fintech-produkt väntar vi oss mycket av.

I slutet av föregående period såg FXIs utsikter dystra ut och företaget kämpade för sin överlevnad. FXI befann sig i en mycket allvarlig situation där inga intäkter genererades, likviderna var slut, förtroendet för bolaget och dess förvaltningen var borta och värre - FXI uppfyllde inte kraven på spotlightnotering. Dessa förhållanden innebar att företaget var i behov av en nystart med ett brådskande tillförsel av nytt kapital, förvaltning och energi.

I år har vi lyckats rätta till denna kritiska situation, och vi kan därför med optimistiska förväntningar se fram emot slutet av detta budgetår (2019/2020). Företrädesemissionen gav oss nödvändigt kapital och arbetsro för att ändra vår affärsinriktning och förverkliga våra strategier för lönsamhet. Vi har påbörjat två intäktsgenererande aktiviteter i år, vilket vi förväntar oss mycket från det kommande året.

I våras skickade vi en ansökan till Maltas finansiella tillsynsmyndighet (MFSA) om inrättande av en AI-driven SICAV-fond. Fonden inrättas i samarbete med Valor och förväntas börja med ett kapital på ca 100 miljoner SEK och kommer att generera betydande intäkter för FXI. Tyvärr har godkännandet av fonden tagit mycket längre tid än förväntat. Vi har en nära dialog med alla partners och myndigheter, och allt tyder på att vi får ett godkännande på vår ansökan. Anledningen till den långa utredningen är att det är en AI fond som avviker från den typiska applikationen/normen, vilket är utmanande för MFSA. Dessutom finns det flera internationella myndigheter som måste arbeta över språk, förordningar och gränser - detta kan  även orsaka att processen försenats. Det är beklagligt att vi inte kan bokföra intäkter från fonden detta budgetår, men vi förväntar oss ett tidigt godkännande och att vi förhoppningsvis redan i Q1 2019/2020 kan börja bokföra intäkter.

Den andra inkomstgenererande aktiviteten är handel med egna medel på LMAX i London. Vi arbetar främst med LMAX för att utveckla vår algoritm Genova, men också för att generera avkastning på det investerade kapitalet. I slutet av juni inledde vi därför ett åtagande i samarbete med Valor, som ett test på den kommande SICAV-fonden. Vi investerade 200 000 euro i samarbetet och kan redan se fram emot fantastiska resultat som kommer att publiceras under det första kvartalet (2019/2020).

FXI har även under perioden flyttat sitt kontor från Helsingborg till Malmö och samtliga tekniska frågor är lösta. Vi sitter numera i en kreativ arbetsmiljö med närhet till extern IT-kompetens för användning i drift och till utveckling av vår Algoritm – Genova FX. Under perioden har företaget arbetat med marknadsåtgärder för att dels inbringa kapital till den kommande fonden i Malta och dels för att ingå strategiska samarbete med finansiella institutioner för drift och provning av Genova FX som en licensierad produkt.

Vi planerar att inleda ytterligare inkomstgenererande aktiviteter för nästa år, som tillsammans med planerade marknadsföringsinsatser och försäljningsinsatser kommer visa tydliga steg på väg till ett positivt resultat, och vi upprätthåller vår förväntan på ett positivt resultat under 2020/2021.

Vi ser fram emot att komma med mer positiva besked de närmaste månaderna.

Tack för det här året! 

Allmänt om FXI:s verksamhet

FXI bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiv rådgivare till den planerade fonden, Abalone Valor Global FX, som erbjuder förvaltning till kvalificerade investerare. Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handel med egen tillgångsmassa sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som till skillnad mot traditionell förvaltning baseras på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma lönsam avkastning genom handel på valutamarknaden. Företaget är även rådgivare åt den nya specialfonden Abalone Valor Global FX. Förvaltningen av fonden sker genom ett samarbete med Valor o.c.p., a.s. (Valor), som bedriver kapitalförvaltning i Bratislava, Slovakien. Fonden initierades i februari 2019 och riktar sig till professionella och institutionella investerare.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Bolagets målsättning och strategi är att vara rådgivare till fondbolag, driva handel med egen tillgångsmassa samt bidra med förvaltning till kvalificerade investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. FXI fokuserar på att visa att den valutahandel Bolaget bedriver i egen regi kan generera god avkastning. Handeln har under denna period skett i liten skala och företrädesvis med Bolagets egna tillgångar. Handeln bedrivs med stöd av Genova FXTM, en mjukvara skapad för helautomatiserad valutahandel, och andra strategier som baseras på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvaltningsorganisationer. I rollen som rådgivare till fonder erhåller FXI förvaltningsintäkter fördelade på en fast förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift. Den fasta förvaltningsavgiften baseras på fondernas förvaltade kapital (AUM) och utgör normalt 1 % till 2 % av totalt förvaltat kapital på årlig basis. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till mellan 15 % och 20 % av fondernas värdeutveckling baserat på andelsberäkning (NAV) med tillämning av ”High Watermark”.

Målsättningar

FXI har som mål att förvalta mer än 200 miljoner EUR. Det ska göras genom förvaltning av robusta fondstrukturer, med professionell organisation och goda distributionskanaler, parallellt med fortsatt forskning och vidareutveckling inom företagets förvaltningstekniker. Bolaget planerar att utveckla och förfina sin Genova FX algoritm för att senast 2021 kunna lansera den som en egen fond. Vidare ska Bolaget fram till dess även utveckla och förfina algoritmer för råvaruhandel, aktiehandel och obligationshandel. Dessa tre bygger också på artificiell intelligens och ska erbjuda marknaden alternativa investeringar. Dessa bygger på självlärande algoritmer och kommer utvecklas av Bolaget.
Målet är att de ska startas under 2021 och initialt ha ett startkapital på 100 MSEK. Detta ger då Bolaget en stabil ersättning i form av förvaltningsavgifter och vinstdelningar. Bolaget kommer därefter kunna betala utdelning till sina
aktieägare. Bolaget har även för avsikt att erbjuda institutionella klienter att leasa Bolagets tekniska tjänster, i form av skräddarsydda algoritmer. Denna intäktsmodell kommer att utarbetas under den närmsta tiden för lansering snarast därefter.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Under första kvartalet genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget cirka 3 MSEK, vilket gav en stabil bas för fortsatt arbete enligt den plan som presenterats av den nya investerargruppen. För att tillföra bolaget ytterligare förvaltnings och rörelsekapital valde bolaget att genomföra en företrädesemission under det fjärde kvartalet som tillförde bolaget ytterligare 13,5 MSEK före emissions, garanti- och marknadskostnader om cirka 4 MSEK. Emissionerna som genomfördes under 2018 medför att bolaget inte längre är i behov av kapital. Bolaget räknar med att försäljningen från den maltesiska investeringsfonden ska komma igång och därmed bidra till att stärka kassan enligt plan samt fortsatt arbeta löpande för att säkerställa den långsiktiga finansiella stabiliteten i bolaget genom stadiga resultat från den förvaltning som planerats liksom genom samarbeten med andra förvaltare.

Aktien 

FX International Aktiebolag omnoterades på Spotlight Stock Exchange 2018. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i FXI till 20 312 529 (4 352 000) stycken.

Resultat

Resultat före skatt för perioden april-juni 2019 uppgick till -691 KSEK (-731 KSEK) och för hela räkenskapsåret till  -3 205 KSEK (-3 014 KSEK). Då bolagets valutahandel inte varit aktiv under året och därmed inte haft någon intäktskälla, har stor vikt lagts vid att försöka hålla nere kostnaderna. Resultatet före skatt på -3 205 KSEK avviker knappt -200 KSEK jämfört med samma period föregående år trots att bolaget haft en heltidsanställd VD under året. Översyn och besparing av övriga omkostnader har resulterat i en uppsida mot föregående år motsvarande drygt 400 KSEK. Bolagets fasta kostnader har utöver ovan nämnd ersättning till VD, huvudsakligen bestått utav konsult- och revisorarvoden, kvartalsavgifter till Spotlight samt uppstartskostnad för fond.

Närståendetransaktioner

Genova AB som ägs av FXI:s tidigare VD och numera teknikchef hade vid ingång av räkenskapsåret en fordran på FX International AB motsvarande 1 477 KSEK. Av denna fordran har 999 998 SEK kvittats i två omgångar mot aktier i samband med bolagets företrädesemissioner och 300 KSEK har efterskänkts av Genova AB till FXI för tidigare felaktig räntefakturering. Återstående belopp har sedan betalats in från FX International AB till Genova AB.

Utöver ovan transaktioner har ersättning för managementtjänster om 283 KSEK erlagts till Genova AB under aktuellt räkenskapsår.

Granskning av bokslutskommuniké 

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående årsredovisning.

Ägarstruktur

Tabellen nedan åskådliggör bolagets aktieägare som per den 30 juni 2019 innehade 5% eller mer av kapitalet. Totalt antal aktier uppgår till 20 312 529 (4 352 000) stycken.

Namn Kapital (%) Röster (%)
Lars Eriksson/Genova AB 13,33 13,33
Prioritet Finans 8,98 8,98
Baldzby ApS 8,83 8,83
Thomas Erik Frithiof Holmgren 5,28 5,28

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30.

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport Juli-September 31 oktober 2019
Halvårsrapport Juli-December 31 januari 2020
Delårsrapport Januari-Mars 30 april 2020
Bokslutskommuniké 2019/2020 31 augusti 2020

Årsredovisning & revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelsen för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida (www.fxi.se) från och med den 4:e oktober 2019.

Årsstämma

Årsstämman kommer äga rum den 17 oktober 2019 kl. 15:00. 

Resultaträkning i sammandrag
Värden angivna i KSEK
Not 2018-07-01 2017-07-01 2019-04-01 2018-04-01
2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 0 20 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 0 20 0 0
RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader -1 906 -2 323 -481 -1 343
Personalkostnader -857 0 -315 0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 763 -2 323 -796 -1 343
Avskrivningar -640 -655 -157 636
RÖRELSERESULTAT -3 403 -2 958 -954 -708
Finansiella intäkter och kostnader 198 -56 263 -23
RESULTAT FÖRE SKATT -3 205 -3 014 -691 -731
Skatt 0 0 0 0
RESULTAT EFTER SKATT -3 205 -3 014 -691 -731


Balansräkning i sammandrag
Värden angivna i KSEK
TILLGÅNGAR Not 2019-06-30 2019-03-31 2018-06-30
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 990 0
Immateriella anläggningstillgångar 3 746 3 895 4 353
Materiella anläggningstillgångar 65 74 99
Kortfristiga fordringar 900 1 557 443
Kassa och bank 7 588 7 712 1 340
SUMMA TILLGÅNGAR 12 300 14 228 6 235
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11 674 13 393 2 229
Långfristiga skulder 0 477 2 811
Kortfristiga skulder 625 358 1 195
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 300 14 228 6 235


Kassaflödesanalys
Värden angivna i KSEK
Not 2018-07-01 2017-07-01
Den löpande verksamheten 2019-06-30 2018-06-30
Rörelseresultat -3 403 -2 958
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 640 655
-2 763 -2 303
Resultat av valutahandel 0 6
Erlagd ränta och valutaförluster vid omräkning av valutakonton 198 -62
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 565 -2 359
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsefodringar -457 842
Förändring av rörelseskulder -569 960
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 591 -557
Finansieringsverksamheten
Inbetalningar i samband med nyemission 16 940
Upptagna lån -2 811 128
Aktieägartillskott
Emissionskostnader -4 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 839 128
Likvida medel vid periodens början 1 340 1 769
Årets kassaflöde 6 248 -429
Likvida medel vid årets slut 7 588 1 340

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö, den 30 augusti 2019

FX International Aktiebolag (publ.)

Styrelsen och verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Malmö, 2019-08-30

För ytterligare information kontakta:

Ole Helland, VD                                                                                             Johan Olsson, Styrelseordförande

Telefon: +46 (0) 730 91 42 33                                                                         Telefon: +46 (0) 705 42 46 00

E-Post: ole.helland@fxi.se                                                                              E-Post: johan.olsson@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.