Delårsrapport 2-2017/2018

3 månader, oktober- december 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  1,74% (3,87 %)
  • Rörelseresultat: -725 tkr (-841 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -29 tkr (-143 tkr)
  • Resultat före skatt: -725 tkr (-841 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,17 kr, (-0,19 kr)

6 månader, juli- december 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  5,70% (6,56 %)
  • Rörelseresultat: -1 526 tkr (-759 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -36 tkr (-189 tkr)
  • Resultat före skatt: -1 562 tkr (-948 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,36 kr, (-0,22 kr)

VD kommentar

FXI har under december lanserat fonden Valor Global FX. Handeln under december har utfallit med positivt resultat och vi ser nu fram emot att de första resultaten publiceras på Bloomberg under mitten av januari.  I och med att fondstrukturen nu finns på plats finns förutsättningar att attrahera kapital från kvalificerade investerare till denna fond

Fonden erbjuder attraktiv absolut avkastning, med kontrollerad nedsida, under alla marknadsförutsättningar. Fondens årliga avkastningsmål ligger på mellan 4 - 10%.

FXI fortsätter parallellt med att söka kapital för FXI:s egen planerade fond Genova Global FX. Det finns investerare som är intresserade av att tillföra c:a 100 mkr vid fondstart. Förutsättningen är dock att de inte står för mer än 50% av kapitalet. I dagsläget arbetar vi vidare med att hitta återstoden av kapitalet för att kunna lansera fonden.

Vi ser fram emot att komma med  positiva besked de närmsta månaderna.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett intressant komplement på kapitalmarknaden. FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg risk och mycket låg korrelation till alternativa tillgångsslag. Dessa egenskaper lämpar sig väl för stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

För den senaste tremånaders perioden uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 1,74 % av förvaltat kapital. Handeln sker med en risknivå på 6 procent. Storleken av risknivån anger hävstången av vinster och begränsar eventuella nedgångsperioder om 90 dagar till 6 procent.

Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 31 december 2017 är en uppgång med 341,78%. NAV kursen den 30 december2017 uppgick till 441,78 och beräknas som indexerad resultat av handeln under perioden.

Under de senaste tre månaderna har bolaget presenterat tekniken bakom Genova FX och den planerade fonden för kvalificerade investerare och deras algoritmexperter. De kommentarer vi fått är att de bedömer att handelssystemet är tillförlitligt och att de statistiska modellerna som ligger till grund för handeln är det mest sofistikerade som de har sett.

Övriga väsentliga händelser under perioden

Inga övriga väsentliga händelser har skett under perioden utöver det som framgår av VD-kommentaren.

Kommentarer till bokslutsperioden

Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning.

Resultaträkning i sammandrag

Värden angivna i TSEK
Not 2017-10-01 2016-10-01 2017-07-01 2016-07-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoresultat av valutahandel 1 13 16 5 28
Intäkter 5 25 95
Förvaltningsintäkter från Valor Global FX 25
Löpande kostnader 2 -304 -719 -696 -882
Avskrivningar av anläggningstillgångar -430 0 -860 0
Rörelseresultat -696 -698 -1 526 -759
Finansiella intäkter och kostnader 3 -29 -143 -36 -189
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader -725 -841 -1 562 -948
Resultat före skatt -725 -841 -1 562 -948
Skatt
Periodens resultat -725 -841 -1 562 -948
Noter
1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.
2. Förvaltningsintäkter från fonden Valor Global FX.
3. Kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln.
4. Räntekostnader och kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK.
Balansräkning i sammandrag 
Värden angivna i TSEK
TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 4 131 4 973 5 168
Materiella anläggningstillgångar 116 133 73
Kortfristiga fordringar 1 079 1 455 945
Kassa och bank 1 437 1 720 3 470
SUMMA TILLGÅNGAR 6 763 8 281 9 656
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 802 5 363 6 871
Långfristiga skulder 2 750 2 683 2 705
Kortfristiga skulder 211 235 80
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 763 8 281 9 656
Bolagets resultat- och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor.
Antal aktier vid periodens utgång är 4 352 677 st.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – mars 17 april 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018 31 augusti 2018

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Helsingborg den 2017-01-16

Lars Eriksson, VD

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande
Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. 

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar