DELÅRSRAPPORT 3 -2017/2018

3 månader, januari - mars 2018

  • Nettoresultat av valutahandel:  0,03% (-1,99 %)
  • Rörelseresultat: -749 tkr (-639 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -8 tkr (-24 tkr)
  • Resultat före skatt: -757 tkr (-663 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,17 kr, (-0,15 kr)

9 månader, juli - mars 2018

  • Nettoresultat av valutahandel:  5,99% (4,44 %)
  • Rörelseresultat: -2 312 tkr (-1 400 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -20 tkr (-211 tkr)
  • Resultat före skatt: -2 332 tkr (-1 611 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,54 kr, (-0,37 kr)

VD kommentar

FXI har fått besked om att vår planerade fond Genova Global FX kan klassificeras som UCIT fond. Det innebär att FXI nu kan marknadsföra fonden mot förvaltare vilka har krav på att deras investeringar måste vara klassificerade enligt UCIT direktivet.

UCIT direktivet är framtaget av EU och reglerar lagen för hur värdepappersfonder fungerar. Direktivet avser att öka säkerheten och transparensen för värdepappersfonder och innehåller bland annat strikta regler och begränsningar av riskexponering. Det är vanligt bland kapitalförvaltare att de investerar i UCIT fonder och enbart har möjlighet till begränsade investeringar i specialfonder och alternativa investeringsfonder.

Under mars lanserades handelssystemet Genova FX 1.7 vilket avser öka handelsprestanda samt begränsa riskexponeringen till de nivåer som krävs i en UCIT struktur.

Marknadsföringen av Valor Global FX fortsätter och vi för nu diskussioner med externa investerare till Valor fonden.

FXI fortsätter parallellt med att söka kapital för FXI:s egen planerade fond Genova Global FX. Det finns investerare som är intresserade av att tillföra c:a 100 mkr vid fondstart. Förutsättningen är dock att de inte står för mer än 50% av kapitalet. I dagsläget arbetar vi vidare med ett erbjudande till utvalda potentiella investerare för att hitta återstoden av kapitalet för att kunna lansera fonden.

Marknaden

FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg risk och mycket låg korrelation till alternativa tillgångsslag.

FXI erbjuder idag fonden Valor global FX som arbetar inom valutahandel och avser att lansera ytterligare en fond som använder handelssystemet Genova FX som förvaltningsform. Fonderna erbjuder ett intressanta komplement på kapitalmarknaden och är anpassade som investeringsform för stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

För den senaste tremånaders perioden uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 0,03 % av förvaltat kapital.

Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 31mars 2018 är en uppgång med 343,01%. NAV kursen den 31mars 2018 uppgick till 445,01 och beräknas som indexerad resultat av handeln under perioden.

Den 15 mars 2018 lanserades Genova FX 1.7 för handel med fler valutapar (G10). Den nya versionen avser att ge förbättrad och jämnare prestanda.

Övriga väsentliga händelser under perioden

Inga övriga väsentliga händelser har skett under perioden utöver det som framgår av VD-kommentaren.

Kommentarer till bokslutsperioden

Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning.

Resultaträkning i sammandrag

Värden angivna i TSEK
Not 2018-01-01 2017-01-01 2017-07-01 2016-07-01
2018-03-31 2017-03-31 2018-03-31 2017-03-31
Nettoresultat av valutahandel 1 5 -14 6 12
Intäkter 40 135
Förvaltningsintäkter från Valor Global FX 20 20
Löpande kostnader 2 -344 -665 -1 028 -1 547
Avskrivningar av anläggningstillgångar -430 -134 -1 290 -402
Rörelseresultat -749 -773 -2 312 -1 802
Finansiella intäkter och kostnader 3 -8 -24 -20 -211
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader -757 -797 -2 332 -2 013
Resultat före skatt -757 -797 -2 332 -2 013
Skatt
Periodens resultat -757 -797 -2 332 -2 013
Noter
1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.
2. Förvaltningsintäkter från fonden Valor Global FX
3. Kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln.
4. Räntekostnader och kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK.
Balansräkning i sammandrag 
Värden angivna i TSEK
TILLGÅNGAR Not 2018-03-31 2017-12-31 2017-06-30
Immateriella anläggningstillgångar 3 708 4 131 4 973
Materiella anläggningstillgångar 107 116 133
Kortfristiga fordringar 772 1 079 1 455
Kassa och bank 1 896 1 437 1 720
SUMMA TILLGÅNGAR 6 483 6 763 8 281
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 032 3 802 5 363
Långfristiga skulder 2 813 2 750 2 683
Kortfristiga skulder 639 211 235
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 484 6 763 8 281
Bolagets resultat- och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor.
Antal aktier vid periodens utgång är 4 352 677 st.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2017/2018 31 augusti 2018

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

--------

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning.

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och erbjuder finansiell rådgivning till kvalificerade klienter.

Företaget fokuserar på företagets huvudprodukt, Genova FX™, som skapar handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom kvalificerad rådgivningen med inriktning på valutamarknaden.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar