Delårsrapport FX International AB (publ)

Juli - september 2016

  •   Nettoresultat av valutahandel:  1,72 % (2,07 %).
  •   Rörelseresultat: -60 tkr (-76 tkr).
  •   Finansiella intäkter och kostnader: -46 tkr (17 tkr).
  •   Resultat före skatt: -106 tkr (-76 tkr).

VD Kommentar

Som tidigare har kommunicerats har FXI under det senaste året lagt ned omfattande arbete på att skapa en fondstruktur för valutahandel. En fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från kvalificerade investerare.

FXI arbetar nu med att starta två olika fonder inom valutahandel. Den första kommer att lanseras den 2 januari 2017 och heter Valor Global FX. Den kommer att lanseras med som lägst 3 MEUR i startkapital och det finns dessutom avtalsförbindelser om att tillföra fonden ytterligare 7 MEUR senast i juni 2017.

Den andra fonden som vi avser att lansera heter Genova Global FX. Fondstukturen finns på plats men vi har ännu inte det avtal om startkapital som krävs för att lansera den. Det är med anledning av detta FXI nu genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. FXI avser att avsätta ca 10 MKR av emissionslikviden till startkapital för fonden. Kvarvarande belopp avser att täcka bolagets rörelsekostnader fram tills positivt kassaflöde uppnås. I den mån överskott uppstår kommer även detta belopp att tillföras fonden.

Under perioden har företaget arbetat med marknadsåtgärder för att engagera kapital till den planerade fonden Genova Global FX. Det sker genom en liten men effektiv försäljningsorganisation som till merparten är provisionsbaserad.

När väl fonderna är lanserade kommer FXI, via vår samarbetspartner Coppin Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt återförsäljarnät för marknadsföring av fonderna mot institutionella investerare. 

FXI går nu in i en spännande fas av tillväxt. Jag ser en stor potential i de fonder som nu är startklara och det är nu dags för FXI att bli en aktör att räkna med på kapitalmarknaden.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett komplement till kapitalmarknadens aktörer. FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar.

Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade i en marknad med negativ ränta och stora risker, särskilt politiska, som dämpar intresset för placeringar i aktier.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg korrelation mot jämförelseindex medrisknivåer som lämpar sig väl för optimering av stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

Under kvartalet uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 1,72 % av förvaltat kapital. Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 30 september 2016 är en uppgång med 310,27%.

Bolagets och externa experters bedömning är att valutahandeln fungerar väl och tillhör en av de absolut bästa valutastrategierna som finns i Europa.

NAV kursen den 30 september 2016 uppgick till 410,27. Innan köpet av handelsplattformen Genova FX fanns ett licensavtal mellan FXI och Genova AB som innebar att Genova AB erhöll 25% av resultatet utöver 25% av den årlig avkastning programvaran presterade. NAV beräkningen beräknades efter samtliga handelsomkostnader. I samband med köpet av handelsplattformen efterskänkte Genova AB dessa fordringar på FXI. Den historiska NAV beräkningen har justerats för detta.

Övriga väsentliga händelser under perioden

Inga övriga väsentliga händelser har skett under perioden utöver det som framgår av VD-kommentaren.

Kommentarer till bokslutsperioden

Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning.

Koncernens resultaträkning

Värden angivna i TSEK
Not 2016-07-01
2016-09-30
Nettoresultat av valutahandel 1 12
Övriga intäkter 90
Löpande kostnader 2 -162
Avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -134
Rörelseresultat -194
Finansiella intäkter och kostnader 3 -46
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader -240
Resultat före skatt -240
Skatt
Periodens resultat -240
Noter
1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.
2. Revisionskostnader och andra kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln.
3. Räntekostnader och kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK.

Koncernens balansräkning

Värden angivna i TSEK
TILLGÅNGAR Not 2016-09-30 2016-07-01
Immateriella anläggningstillgångar 5 182 5 465
Materiella anläggningstillgångar 77 84
Kortfristiga fordringar 708 775
Kassa och bank 792 833
SUMMA TILLGÅNGAR 6 759 7 157
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 745 1 119
Långfristiga skulder 4 703 4 703
Kortfristiga skulder 1 311 1 335
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 759 7 157
Bolagets resultat- och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor.
Antal aktier vid periodens utgång är 3 402 577 st.


Moderbolagets resultaträkning

Värden angivna i TSEK
Not 2016-07-01 2015-07-01
2016-09-30 2015-09-30
Nettoresultat av valutahandel 1 12 4
Övriga intäkter 90 0
Löpande kostnader 2 -162 -97
Rörelseresultat -60 -93
Finansiella intäkter och kostnader 3 -46 17
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader -106 -76
Resultat före skatt -106 -76
Skatt
Periodens resultat -106 -76
Noter
1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.
2. Revisionskostnader och andra kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln.
3. Räntekostnader och kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK.

Moderbolagets balansräkning

Värden angivna i TSEK
TILLGÅNGAR Not 2016-09-30 2016-07-01
Immateriella anläggningstillgångar 203 218
Materiella anläggningstillgångar 77 84
Finansiella anläggningstillgångar 5 381 5 381
Kortfristiga fordringar 708 775
Kassa och bank 792 833
SUMMA TILLGÅNGAR 7 161 7 291
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 147 1 253
Långfristiga skulder 4 703 4 703
Kortfristiga skulder 1 311 1 335
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 161 7 291
Bolagets resultat- och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor.
Antal aktier vid periodens utgång är 3 402 577 st.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport oktober - december 12 januari 2017
Delårsrapport januari – mars 12 april 2017
Bokslutskommuniké 2014 / 2015 31 augusti 2017

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

--------

FX international AB (publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med förvaltning och rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Verksamheten baseras på algoritmbaserad valutahandel med stöd av egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget avser att ansvara för placeringar i planerade hedgefonder inriktade för handel med valutor samt separata kundportföljer.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som baseras på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvaltningsorganisationer.

Helsingborg den 2016-10-12

Lars Eriksson, VD

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                                                  Johan Wiklund, styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                                    Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                                            E-post: johan.wiklund@fxi.se

Prenumerera

Dokument & länkar