Delårsrapport Q1 2019/2020

Report this content

3 månader, juli - september 2019

Sammanfattning av delårsrapport

Juli - September 2019

  •  Rörelseresultat: -345 KSEK (-746 KSEK)
  •  Finansiella intäkter och kostnader: 34 KSEK (-19 KSEK)
  •  Resultat före skatt: -312 KSEK (-766 KSEK)
  •  Resultat per aktie efter skatt: -0,02 SEK, (-0,07 SEK)

Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 20 312 529 (11 352 677) stycken.  


Väsentliga händelser under första kvartalet


Lovande start på samarbetet med Valor

FX International AB informerade den 17:e juli om att bolaget ingått ett samarbete med Valor och LMAX i syfte att initiera ett avkastningstest på den kommande maltesiska investeringsfonden. Avkastningen i testet var mycket positivt och överträffade uppsatta prognoser. 

Under en 14-dagars period testades algoritmens egenskaper på valutamarknaden i en högriskprofil med ett kapital om 200 000 euro. Den 100% autonoma och självlärande AI:n ökade gradvis sitt engagemang och optimerade vinsten samt reducerade förlusterna. Strategin som tillämpades under testet resulterade över 200 kortfristiga "mikrotransaktioner", vilket genererade en vinst på drygt 2 500 euro. En avkastning på 1,25% som omräknat till ett årligt resultat motsvarar en avkastning på drygt 30%. Noterbart är även att algoritmen inte har nått sin fulla kapacitet. Algoritmen korrelerar inte med de allmänna konjunkturerna och är därför ett bra alternativ till övriga högriskinvesteringar som aktier och råvaror.

FX International AB informerade samtidigt om att man satt av 2 miljoner kronor utav emissionskapitalet till samarbetet med Valor där bolaget förväntar sig en årlig avkastning i intervallet 20-40%, vilket kommer bidra till lönsamhet.

VD Ole Helland kommenterar

Det har varit ett spännande kvartal, som skapar utgångspunkten för våra intäktsgenererande aktiviteter. För första gången presenterar FXI en betydande inkomst, som naturligtvis är glädjande, men också ett bevis på att den nya ledningens strategi fungerar. Vår handel med eget kapital, som samtidigt är ett test av den kommande SICAV-fonden, har visat sig vara oerhört framgångsrik och har genererat 410 KSEK under kvartalet. Den samtidiga utvecklingen av Genova FX som en kommersiell förvaltningsprodukt för finansiella aktörer visar också goda resultat, och vi förväntar oss att vi under detta budgetår kan presentera vårt första pilotprojekt med en oberoende aktör. Vi har stora förväntningar till detta affärsområde eftersom vi anser att vi har en unik produkt och att den internationella marknadspotentialen är stor. Därför är det viktigt att vi nu kommit igång med den intäktgenererande verksamhet, vilket gör att vi med lugn kan utveckla den långsiktiga potentialen parallellt.

I skrivande stund har vi ännu inte fått godkännande från MFSA för inrättandet av SICAV-fonden, men vi räknar med att erhålla det när som helst. När fonden väl har etablerats och FXI börjar få intäkter från den kommer vi att närma oss balanspunkten mellan intäkter och kostnader.

De positiva utsikterna och den faktiska utvecklingen gör att vi upprätthåller vår förväntan om ett positivt resultat under 2020/2021.

Ole Helland

Verkställande direktör

FX International Aktiebolag (publ)Allmänt om FXI:s verksamhet
 

FX International AB är ett publikt aktiebolag listat på Spotlight Stockmarket med kortnamn FXI och är registrerat hos Finansinspektionen. Bolaget har sitt säte i Helsingborg och bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiv rådgivare till den planerade fonden, Abalone Valor Global FX, som erbjuder förvaltning till kvalificerade investerare. Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handel med egen tillgångsmassa sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som till skillnad mot traditionell förvaltning baseras på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma lönsam avkastning genom handel på valutamarknaden. Företaget är även rådgivare åt den nya specialfonden Abalone Valor Global FX. Förvaltningen av fonden sker genom ett samarbete med Valor o.c.p., a.s. (Valor), som bedriver kapitalförvaltning i Bratislava, Slovakien.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Bolagets målsättning och strategi är att vara rådgivare till fondbolag, driva handel med egen tillgångsmassa samt bidra med förvaltning till kvalificerade investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. FXI fokuserar på att visa att den valutahandel Bolaget bedriver i egen regi kan generera god avkastning. Handeln har under denna period skett i liten skala och företrädesvis med Bolagets egna tillgångar. Handeln bedrivs med stöd av Genova FXTM, en mjukvara skapad för helautomatiserad valutahandel, och andra strategier som baseras på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvaltningsorganisationer. I rollen som rådgivare till fonder erhåller FXI förvaltningsintäkter fördelade på en fast förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift. Den fasta förvaltningsavgiften baseras på fondernas förvaltade kapital (AUM) och utgör normalt 1 % till 2 % av totalt förvaltat kapital på årlig basis. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till mellan 15 % och 20 % av fondernas värdeutveckling baserat på andelsberäkning (NAV) med tillämpning av ”High Watermark”.

Målsättningar

FXI har som mål att förvalta mer än 200 miljoner EUR. Det ska göras genom förvaltning av robusta fondstrukturer, med professionell organisation och goda distributionskanaler, parallellt med fortsatt forskning och vidareutveckling inom företagets förvaltningstekniker. Bolaget planerar att utveckla och förfina sin Genova FX algoritm för att senast 2021 kunna lansera den som en egen fond. Vidare ska Bolaget fram till dess även utveckla och förfina algoritmer för råvaruhandel, aktiehandel och obligationshandel. Dessa tre bygger också på artificiell intelligens och ska erbjuda marknaden alternativa investeringar. Dessa bygger på självlärande algoritmer och kommer utvecklas av Bolaget.
Målet är att de ska startas under 2021 och initialt ha ett startkapital på 100 MSEK. Detta ger då Bolaget en stabil ersättning i form av förvaltningsavgifter och vinstdelningar. Bolaget förväntas därefter kunna betala utdelning till sina
aktieägare. Bolaget har även för avsikt att erbjuda institutionella klienter att leasa Bolagets tekniska tjänster, i form av skräddarsydda algoritmer. Denna intäktsmodell kommer att utarbetas under den närmsta tiden för lansering snarast därefter.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 

I syfte att tillföra bolaget förvaltnings- och rörelsekapital genomfördes under föregående räkenskapsår en riktad emission och en företrädesemission, vilket sammanlagt tillförde bolaget drygt 12,1 MSEK. Emissionerna som genomfördes under 2018 medför att bolaget inte längre är i akut behov av kapital. Bolaget räknar med att försäljningen från den maltesiska investeringsfonden ska komma igång och därmed bidra till att stärka kassan enligt plan samt fortsatt arbeta löpande för att säkerställa den långsiktiga finansiella stabiliteten i bolaget genom stadiga resultat från den förvaltning som planerats liksom genom samarbeten med andra förvaltare. 

Aktien

FX International AB omnoterades på Spotlight Stock Exchange 2018. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2019 uppgick antalet aktier i FXI till 20 312 529 (11 352 677) stycken.


Resultat

Resultat före skatt för perioden juli-september 2019 uppgick till -312 KSEK (-766 KSEK). En förbättring med drygt 400 KSEK, vilket framförallt beror på redovisad nettoomsättning från valutahandeln genom samarbetet med Valor och LMAX. Under tiden som bolaget inväntar klartecken från Maltas finansinspektion avseende uppstart av den maltesiska fonden (Abalone Valor Global FX), beslutades som tidigare kommunicerats att initialt sätta av 2 MSEK av de likvider som genererades från föregående räkenskapsårets företrädesemissioner. Avkastningen under det första kvartalet är mycket positivt (19%) och är en stark bidragande faktor till det förbättrade resultatet. Utöver nettoomsättningen har bolaget fortsatt fokus på att säkerställa och hålla ned övriga omkostnader, vilket även syns i räkenskaperna. Bolagets fasta kostnader har under kvartalet bestått utav ersättning till VD, konsultarvoden samt kvartalsavgifter till Spotlight. 

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.


Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport (Juli-December) 31 januari 2020
Delårsrapport (Januari-Mars) 30 april 2020
Bokslutskommuniké (2019/2020) 31 augusti 2020


Resultaträkning i sammandrag
Värden angivna i KSEK
Not 2019-07-01 2018-07-01 2018-07-01
2019-09-30 2018-09-30 2019-06-30
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning  1 410 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 410 0 0
RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader -345 -582 -1 906
Personalkostnader -254 0 -857
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -598 -582 -2 763
Avskrivningar -157 -164 -640
RÖRELSERESULTAT -345 -746 -3 403
Finansiella intäkter och kostnader 2 34 -19 198
RESULTAT FÖRE SKATT -312 -766 -3 205
Skatt 0 0 0
RESULTAT EFTER SKATT  -312 -766 -3 205
Noter
1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.
2. Räntekostnader och kursvinster/kursförluster som uppstår när utländska konton redovisas i SEK.


 Balansräkning i sammandrag
Värden angivna i KSEK
TILLGÅNGAR Not 2019-09-30 2018-09-30 2019-06-30
Immateriella anläggningstillgångar 3 597 4 197 3 746
Materiella anläggningstillgångar 58 91 65
Kortfristiga fordringar 886 254 900
Kassa och bank 7 214 3 221 7 588
SUMMA TILLGÅNGAR 11 755 7 763 12 300
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11 363 4 963 11 674
Långfristiga skulder 0 2 289 0
Kortfristiga skulder 392 511 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 755 7 763 12 300


Avlämnande av kvartalsredogörelse

Malmö, den 31 oktober 2019

FX International Aktiebolag (publ.)

Styrelsen och verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsredogörelsen ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019.

Malmö, 2019-10-31

Ole Helland, VD

För ytterligare information kontakta:
 

Ole Helland, VD                                              Johan Olsson, Styrelseordförande

Telefon: +46 (0) 730 91 42 33                          Telefon: +46 (0) 705 42 46 00

E-Post: ole.helland@fxi.se                               E-Post: johan.olsson@fxi.se

Prenumerera

Dokument & länkar