FX International AB: Delårsrapport 3-2018/2019

Report this content

3 månader, januari - Mars 2019

  •  Rörelseresultat: -802 tkr (-740 tkr)
  •  Finansiella intäkter och kostnader: -7 tkr (-3 tkr)
  •  Resultat före skatt: -809 tkr (-743 tkr)
  •  Resultat per aktie efter skatt: -0,07 kr, (-0,17 kr)

Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 11 352 677 aktier 

VD kommentar

Registreringen av företrädesemissionen har dessvärre tagit mycket längre tid än beräknat. Emissionen ägde rum under en period där stor oro präglade börserna, vilket även återspeglas i resultatet. Det har även påverkat processen angående inbetalningar av det garanterade kapitalet där ett fåtal av garanterna inte fullgjort sina åtaganden enligt avtal.

Emissionen är för närvarande delvis registrerad hos Bolagsverket och när ovan beskriven problematik är löst kommer den återstående delen att registreras.

Som tidigare kommunicerats har FXI under det senaste halvåret lagt ned omfattande arbete på att skapa en fondstruktur på Malta för valutahandel. Det har varit en utdragen process och som varit mycket byråkratisk då det rör sig om en AI-fond. Den slutliga ansökan är dock nu hos Maltas finansiella tillsynsmyndighet (MFSA) och vi förväntar oss att fonden är operativ inom kort. FXI avser att avsätta ca 5 MKR av emissionslikviden till startkapital för fonden samt ytterligare 95 MKR från externa partners. Vi förväntar oss att kunna bokföra intäkter avseende ovan fond under innevarande räkenskapsår.

FXI har även under perioden flyttat sitt kontor från Helsingborg till Malmö och samtliga tekniska frågor är lösta. Vi sitter numera i en kreativ arbetsmiljö med närhet till extern IT-kompetens för användning i drift och till utveckling av vår Algoritm – Genova FX.

Under perioden har företaget arbetat med marknadsåtgärder för att dels inbringa kapital till den kommande fonden i Malta och dels för att ingå strategiska samarbete med finansiella institutioner för drift och provning av Genova FX som en licensierad produkt.

FXI går nu in i en spännande fas av tillväxt där vi ser stor potential i både vår framtida fond men även utrullningen av Genova FX som en Fintech-produkt.  

Vi ser fram emot att komma med mer positiva besked de närmaste månaderna.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  •  2019-01-16 FXI publicerar halvårsrapport för 2018-07-01 - 2018-12-31 
  •  2019-02-25 FXI meddelar att företrädesemision avslutas 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018/2019   31 augusti 2019

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsredogörelsen ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.


För ytterligare information kontakta:

Ole, VD                                                         
Tel: +46 (0)793 376 791                                                  

E-post: ole.helland@fxi.se                                  

FXI bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiv rådgivare till den planerade fonden, Abalone Valor Global FX, och erbjuder förvaltning till kvalificerade investerare. Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handel med egen tillgångsmassa sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som till skillnad mot traditionell förvaltning baseras på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma lönsam avkastning genom handel på valutamarknaden. Företaget är även rådgivare åt den nya specialfonden Abalone Valor Global FX. Förvaltningen av fonden sker genom ett samarbete med Valor o.c.p., a.s. (Valor), som bedriver kapitalförvaltning i Bratislava, Slovakien. Fonden lanseras i februari 2019 och riktar sig till professionella och institutionella investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar