FX INTERNATIONAL AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT 1-2017/2018

3 månader, juli - september 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  3,32% (1,94 %)
  • Rörelseresultat: -835 tkr (-240 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -15 tkr (-46 tkr)
  • Resultat före skatt: -835 tkr (-240 tkr)
  • Vinst per aktie efter skatt: -0,19 kr, (-0,06 kr)

VD Kommentar

FXI arbetar vidare med lanseringenav två fonder inom valutahandel. En uppbyggd fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från kvalificerade investerare.

Den första fonden avsågs att lanseras under januari 2017 men har blivit försenad. Anledningen till förseningen är att det har tagit längre tid än väntat att få klartfondensjuridiskadokument och processer.Nu återstår ett sista beviljande från Apex, som tar emot insättningar från fondens andelsägare, innan insättning av initialt kapital kan ske från FXI:s samarbetspartner Valor.

FXJI arbetar fortsatt med marknadsföringen av vår egen fond; Genova Global Hedge. Vi har fått bra respons och det finns tydligt intresse för investeringar i fonden när den väl är lanserad. Utmaningen är att hitta investerare som kan bidra med det initiala kapitalet som gör att vi kan lansera fonden. Vi för i dagsläget förhandlingar med ett flertal potentiella investerare som har juridiskt mandat att investera direkt vid fondstart.

När fonderna är lanserade kommer FXI, via samarbetspartnern Coppin Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt återförsäljarnät för marknadsföring av fonderna mot institutionella investerare vid sidan om den befintliga försäljningsorganisationen.

Det har tagit längre tid än väntat med att få igång fonderna men potentialen är stor och vi ser fram emot att kunna ge mer positiva besked de närmsta månaderna.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett komplement till kapitalmarknadens aktörer. FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderademot bakgrund av bl.a. negativ ränta och stora politiska risker.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg korrelation mot jämförelseindex medrisknivåer som lämpar sig väl för optimering av stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

För den senaste tremånadersperiodenuppgick nettoresultatet av valutahandeln till 3,89 % av förvaltat kapital. Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 30 september 2017 är en uppgång med 334,24%.NAV kursen den 30september2017uppgick till 434,24 och beräknas som indexerad resultat av handeln under perioden.

Bolagets och externa experters bedömning är att valutahandeln fungerar väl och tillhör en av de absolut bästa valutastrategierna som finns i Europa.

Övriga väsentliga händelser under perioden

Inga övriga väsentliga händelser har skett under perioden utöver det som framgår av VD-kommentaren.

Kommentarer till bokslutsperioden

Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning.

Resultaträkning i sammandrag
Värden angivna i TSEK
Not 2017-07-01 2016-07-01
2017-09-30 2016-09-30
Nettoresultat av valutahandel 1 2 12
Intäkter 0 90
Löpande kostnader 2 -392 -162
Avskrivningar av anläggningstillgångar -430 -134
Rörelseresultat -820 -194
Finansiella intäkter och kostnader 3 -15 -46
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader -835 -240
Resultat före skatt -835 -240
Skatt
Periodens resultat -835 -240
Noter
1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.
2. Kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln.
3. Räntekostnader och kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK.
Balansräkning i sammandrag
Värden angivna i TSEK
TILLGÅNGAR Not 2017-09-30 2017-06-30 2016-09-30
Immateriella anläggningstillgångar 4 552 4 973 5 182
Materiella anläggningstillgångar 124 133 77
Kortfristiga fordringar 1 221 1 455 708
Kassa och bank 1 450 1 720 792
SUMMA TILLGÅNGAR 7 347 8 281 6 759
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 527 5 363 745
Långfristiga skulder 2 704 2 683 4 703
Kortfristiga skulder 116 235 1 311
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 347 8 281 6 759
Bolagets resultat- och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor.
Antal aktier vid periodens utgång är 4 352 677 st.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport oktober - december 16 januari 2018
Delårsrapport januari – mars 17 april 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018 31 augusti 2018

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och erbjuder finansiell rådgivning till kvalificerade klienter.

Företaget fokuserar på företagets huvudprodukt, Genova FX™, som skapar handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom kvalificerad rådgivningen med inriktning på valutamarknaden.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar