FX International AB (publ) delårsrapport Q5 2021

Report this content

Sammanfattning av delårsrapporten

juli – september 2021

  • Rörelseresultat: -521 KSEK (-1 741 KSEK)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -4 KSEK (11 KSEK)
  • Resultat före skatt: - 525 KSEK (-1 730 KSEK)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,015 SEK, (-0,05 SEK)

Bolaget har förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast avgivna årsredovisning per 2020-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2021 och kommer således omfatta 18 månader, tillika 6 kvartal.

Kommande rapportering

Bokslutskommuniké           28 februari 2022

VD Kommentar

För FXI:s verksamhet är det glädjande att restriktioner nu lättats på och möjlighet till resor samt fysiska möten kan bli vardag. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att fördjupa de internationella samarbeten som ingåtts under året.

Vårt arbete med att strukturera upp FXI:s verksamhet och fortsätta utveckla vårt produktutbud har fallit väl ut och vårt fortsatta fokus är att vidareutveckla fondbolaget AI2 SICAV PLC. Vår målsättning är att kunna erbjuda investerare ett varierat utbud av fondstrukturer, både i egen regi och i samarbete med andra. Utveckling av nya fondstrukturer och produkter med olika investeringsslag med målsättning att erbjuda investerare intressanta alternativa investeringsmöjligheter med goda avkastningsmodeller är Bolagets mål. Att sätta upp nya fondstrukturer är dock en tidskrävande process där externa parter samt myndigheter är involverade. Större delen av arbetsgången ligger utom FXI:s kontroll och vi har ej möjlighet att påskynda eller på annat sätt påverka processen.

Vår avsikt är att genom ett diversifierat produktutbud erbjuda investerare placeringar med hänsyn till riskpreferenser och avkastningsmål och där alternativa investeringsslag ger möjlighet till exponering mot olika inriktningar och marknader. Vi ser att intresset för stabila alternativa fondstrukturer är det som främst tilltalar investerare, både professionella och institutionella. Därav FXI:s avsikt att generera en stabil avkastning med välavvägd riskprofil.

FXI:s egen förvaltning i Genova FX visar fortsatt positivt resultat under perioden. Genova FX är en utav FXI:s produkter som framöver är avsedd att förvaltas som en specialfond inom AI2 SICAV PLC. Genova FX förvaltningsmodell korrelerar inte till aktiemarknaden och skall ses som en komplementprodukt i en välbalanserad investeringsportfölj med målavkastning om 8-10 % årligen.

Finansiell kommentar

Kostnadsbasen för driften befinner sig nu på en lämplig nivå och vår avsikt är att genom stram kostnadskontroll fortsätta förvalta FXI hållbart och effektivt.

Valor Global FX Fund och Genova FX har även under perioden fortsatt visat ett positivt resultat. Valor Global FX Fund presterade i juli månad +0,1628 %, augusti +1,2308 % och september +0,4694 %. Totalt för delåret har förvaltningen presterat +1,863 %.

Tack för detta delår!

Sofie Danielsson

Verkställande direktör, FX International AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Sofie Danielsson
CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se

FX International AB  (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och utvecklar finansiella produkter till institutionella investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar