Kommuniké från årsstämma

Idag hölls årsstämma i FX International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-07-01 – 2017-06-30.
  • Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016-07-01 – 2017-06-30.
  • Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och att Lars Eriksson, Carl-Henric Nilsson och Johan Wiklund omväljs som ordinarie styrelseledamöter.
  • Vid stämman beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Stämman beslutade att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor, omväljs som företagets revisor för en period om ett år.
  • Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, rörelsekapital, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 3 647 323 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För ytterligare information:

Johan Wiklund

Styrelseordförande FX International AB
Telefon: +46 (0)708 142828

E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI.

Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och erbjuder finansiell rådgivning till kvalificerade klienter. Företaget fokuserar på företagets huvudprodukt, Genova FX™, som skapar handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom kvalificerad rådgivningen med inriktning på valutamarknaden.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar