Kommuniké från årsstämma

Report this content

Idag hölls årsstämma i FX International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30.
   
 • Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30.
   
 • Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med ett prisbasbelopp vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades Johan Olsson, Hans Forsberg, Michal Kliman, Marten Aldén och Jonas Hagberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen väljer ordförande vid konstituerande möte.
   
 • Vid stämman beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Stämman beslutade att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor, omväljs som företagets revisor för en period om ett år.
   
 • Vid stämman beslutades, i enlighet med förslag från styrelsen att inte bemyndiga styrelsen rätten att genomföra emissioner efter motiveringen som styrelsen givit där man pekar på att det finns resurser för fortsatt drift och expansion.
   
 • Vid stämman beslutades att införa incitamentsprogram enligt det förslag som lagts av aktieägare. Beslut att tilldela VD 500.000 optioner samt styrelsens ledamöter enligt följande, Johan Olson, ordf, 500.000 optioner, Jonas Hagberg, 500.000 optioner, Hans Forsberg, 250.000 optioner, Michal Kliman, 250.000 optioner, Marten Aldén, 500.000 optioner med en lösen på 2 kr fram till och med den 1/12 2020. Totalt innebär det ett totalt antal optioner på 2.500.000 aktier som kan ge vid fullt utnyttjande en utspädningseffekt på ca 8,1-12,2% beroende på om övriga optioner utnyttjas till fullo eller ej.
   
 • Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om ändring av;

  - namn för bolaget
  - byte av marknadsplats
  - flytt av bolagets säte från Helsingborg till Malmö
   

För ytterligare information:

Johan Olsson

Styrelseordförande FX International AB
Telefon: +46 (0)705 424600
E-post: johan.olsson@fxi.se

Prenumerera