Teckna i SolTech Energy Sweden AB:s företrädesemission

SolTech Energy Sweden AB (publ) genomför en till 81 % garanterad nyemission av aktier om högst 64,8 MSEK, med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget. Även teckning utan företrädesrätt är möjlig. Sista teckningsdag är den 14 december.

Motivet är främst att finansiera strategiska förvärv i Sverige och ytterligare investeringar i kontrakterade solenergianläggningar i Kina tillsammans med SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Medlen investeras i det med ASP gemensamt ägda dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Slutligen vill Bolaget även frigöra medel för att stärka rörelsekapitalet inför den breda lanseringen av vår nya produkt ShingEl.

Nyemissionen är garanterad till 81 % genom emissionsgarantier, motsvarande ett belopp om sammanlagt 52,5 MSEK. SolTech har dock inte begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa. Garantins storlek motsvarar SolTechs behov av rörelsekapital för 2018 samt de åtaganden Bolaget har såväl i form av behövlig produktionsökning för ShingEl-lanseringen efter avtalet med Rexel och uppföljande order, som i form av överenskommet tillskott av eget kapital i ASRE. Sammantaget med lokal bankfinansiering och kommande planerat obligationslån till allmänheten genom Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), beräknas detta möjliggöra byggnation och nätanslutning av nuvarande orderstock i Kina på motsvarande cirka 35 megawatt (MW) solenergianläggningar.

Nyemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om att i bolagsordningen utöka antalet aktier och aktiekapitalet för att vid stort intresse möjliggöra en övertilldelning på upp till maximalt 25 MSEK genom en separat riktad emission.

Villkor för nyemissionen

  • Nyemissionen omfattar högst 7 713 503 aktier. Inklusive garantiarvode i form av 875 000 aktier omfattar emissionen totalt högst 8 588 503 aktier. En eventuell övertilldelning, förutsatt i bolagsordningen utökat aktiekapital och antal aktier, skulle öka antalet med högst 2 976 190 aktier, det vill säga totalt 11 564 693 aktier.
  • Fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Emissionskursen är 8,40 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 29 procent utifrån en volymviktad genomsnittskurs under perioden 19 oktober – 15 november 2017.
  • Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 28 november – 14 december, 2017.

Länk till prospekt, emissionsteaser och anmälningssedel

http://www.gwkapital.se/sv/press_nyheter/emissioner/filer/soltech---foretradesemission.aspx

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard SEK.

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.

Om oss

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag på Nasdaq First North Stockholm, samt som Mentor åt bolag på NGM Nordic MTF.

Prenumerera