G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

Report this content

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) (”Bolaget” eller ”G5 Entertainment”) har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 15 juni 2021. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av Bolagets långsiktiga incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning.

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget vid utfärdandet av denna pressrelease redan innehar 172 200 egna C-aktier och 278 200 stamaktier, får Bolaget återköpa maximalt 460 200 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 172 200 egna C-aktier och 278 200 stamaktier, motsvarande 4,95 procent av totalt antal aktier i Bolaget.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-16 08:30 CET.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon Appstore etc. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 cases®, Jewels of the Wild West™, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™. 

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under fyra år i rad har G5 Entertainment utsetts av FT1000 till ett av Europas mest snabbväxande företag, enligt Placera Sweden var också bolagets aktie till årtiondets näst bästa på stockholmsbörsen från 2010 till 2020. Mer information om G5 Entertainment finns på: https://www.g5e.com/corporate

Prenumerera

Dokument & länkar