Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 08.00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds kl. 7.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2019.
 • senast torsdagen den 2 maj 2019, helst före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Birger Jarlsgatan 18, 3 tr., 114 34 Stockholm eller per e-post till agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 2 maj 2019, då sådan registrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid årsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Dagordning

 1. Öppnande av årsstämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av ordförande vid stämman 
 4. Framläggande och godkännande av dagordning 
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankalla 
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  a ) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)  Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter 
 13. Val av revisor
 14. Beslut om valberedningens sammansättning
 15.  Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
 17. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier
 20. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
 21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier 
 22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier 
 23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2016/2019 
 24. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten 
 25. Avslutande av årsstämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ) består av Marianne Flink (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Petter Nylander (styrelseordförande i Bolaget och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited) och Tommy Svensk (utsedd av aktieägaren Tommy Svensk). Medlemmarna är utsedda av aktieägare, vilka per den 31 mars 2019 tillsammans representerade cirka 28,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman 

Valberedning föreslår att Bolagets styrelseordförande Petter Nylander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag jämte huvudansvarig revisor utses vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Den totala ersättningen till styrelsen ska uppgå till 1 650 000 kronor. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. 

Härutöver föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och arvode till övriga medlemmar i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor vardera. 

Vidare föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets ersättningsutskott, varvid arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och arvode till övriga medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor vardera. 

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter i Bolaget föreslår valberedningen omval av Petter Nylander, Jeffrey W. Rose, Vladislav Suglobov (tillika VD), Christopher Carvalho, Stefan Lundborg och Johanna Fagrell Köhler. 

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Nylander.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) till Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall revisionsbolaget blir omvald kommer Aleksander Lyckow fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för valberedningens sammansättning. 

Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet fem (5) största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti, vilket för räkenskapsåret 2019 är den 30 augusti. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av fem ledamöter. 

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför årsstämman 2020.

 1. Förslag till stämmoordförande
 2. Förslag till styrelse
 3. Förslag till styrelseordförande
 4. Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
 5. Förslag till ersättning för utskottsarbete
 6. Förslag till revisorer
 7. Förslag till arvode för Bolagets revisorer
 8. Förslag till valberedningens sammansättning

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fem största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats, http://www.g5e.com/corporate/governance, senast sex (6) månader före nästkommande årsstämma.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). 

Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representant.I fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande ska därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt ovan. 

Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), arkiveras och styrelsen för Bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla en kopia av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, komme den registrerade adressen för aktieägare i registret som administreras av Euroclear Sweden AB att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från Bolaget.

Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dennes arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fem röstmässigt största ägarna som är representerade i valberedningen. Detta ska ske överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimligaförfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse ska ske och dokument skall förvaras enligt ovan. 

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig för valberedningen och dess arbete.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9b. – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 och att av Bolagets disponibla vinstmedel utdelas 2,50 kronor per aktie (sammanlagt 22 459 625 kronor) samt att resterande medel balanseras i ny räkning (sammanlagt 96 321 415 kronor).

Punkt 15 – Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Med ledande befattningshavare i Bolaget avses den verkställande direktören (”VD”) och övriga medlemmar av koncernledningen i Bolaget. Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga, konkurrenskraftiga och beakta den enskildes ansvarsområden och expertis samt förhandlas årsvis. VD och övriga ledande befattningshavare ska ersättas dels genom fast månadslön, dels genom rörlig ersättning baserad på koncernens resultat. VD:s rörliga ersättning för året får inte överstiga 80 procent av den fasta lönen uppdelat så att 60 procent av den rörliga ersättningen ska vara baserad på Bolagets finansiella utveckling och 20 procent baserad på mål satta av styrelsen. COO:s rörliga ersättning för året får inte överstiga 70 procent av den fasta lönen uppdelat så att 55 procent av den rörliga ersättningen ska vara baserad på Bolagets finansiella utveckling och 15 procent baserad på mål satta av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares rörliga ersättning för året får inte överstiga 60 procent av den fasta lönen och ska vara baserad på Bolagets finansiella utveckling. 

Rörlig ersättning baserat på Bolagets finansiella utveckling ska beräknas kvartalsvis baserat på Bolagets intäktstillväxt och rörelsemarginal. För båda parametrarna definieras ett målintervall och en summa av normaliserade resultat. Detta definierar i sin tur resultatet. Den rörliga ersättningen utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Pensionsplanen ska vara marknadsmässig och lika för ledande befattningshavare och övriga anställda. Pensionspremien ska vara avgiftsbestämd. Likaså ska övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga, konkurrenskraftiga och i allt väsentligt överensstämma med förmånerna för övriga anställda. Ledande befattningshavare, inklusive VD, ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för Bolaget.

Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska innehålla en uppsägningstid om minst tre (3) månader från den ledande befattningshavarens sida och högst tolv (12) månader från Bolagets sida. Vid uppsägning från Bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den fasta månadslönen under tolv (12) månader. Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsen. 

Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger och i enlighet med 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Punkt 16 - Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda

Styrelsen vill implementera ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i likhet med det incitamentsprogram som beslutades implementeras av extra bolagsstämma den 7 november 2018. Styrelsen föreslår således ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram (”LTIP 2019”). Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för Bolagets aktieägare, eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts till koncernen och dess aktieägare. Som framgår av de huvudsakliga villkoren nedan föreslås LTIP 2019 ha en intjänandeperiod om cirka 3 år. Styrelsen föreslår att Bolagets VD, tillika styrelseledamot, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2019. Förslaget avseende VD:s deltagande i LTIP 2019 behandlas i en särskild punkt 17 nedan. 

Beslut enligt denna punkt 16 är villkorad av att årsstämman beslutar i enlighet med förslagen enligt punkterna 17 - 20 nedan. 

Huvudsakliga villkor: 

a)     LTIP 2019 föreslås omfatta maximalt 120 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagare ges möjlighet att erhålla stamaktier i Bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), förutsatt att deltagaren förblir anställd av Bolaget eller något av dess dotterbolag under tiden fram till det datum då Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2022 publiceras, vilket förväntas ske den 3 maj 2022.

b)     Tilldelning av Prestationsaktier baseras på utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktie (“TSR”) beräknad utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets stamaktie[1] under perioden från den 9 maj 2019 till den 15 maj 2019 jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets stamaktie under en motsvarande mätperiod efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2022 publiceras, vilket förväntas ske den 3 maj 2022 (“Prestationsperioden”). TSR fastställs utifrån utvecklingen av aktiepriset, plus utbetalda utdelningar, uttryckt i en procentsats för en specifik period.

c)     För att tilldelningen av Prestationsaktier ska äga rum måste TSR överstiga minst 95 procent för hela Prestationsperioden, motsvarande 25 procent per år under hela Prestationsperioden (“Tröskelnivån”). Maximal tilldelning tillerkänns om TSR uppgår till eller överstiger 205 procent för hela Prestationsperioden motsvarande 45 procent per år under hela Prestationsperioden (“Målnivån”).

d)     Inte mer än 140 000 Prestationsaktier får tilldelas under programmet. Förutsatt att TSR genom ökningen uppnår Målnivån får deltagarna tilldelas följande maximala antal Prestationsaktier per person inom sex grupper:

 • Grupp 1: Operativ chef (COO) – 10 000 Prestationsaktier
 • Grupp 2: cirka 2 nyckelanställda – 4 200 Prestationsaktier
 • Grupp 3: cirka 12 nyckelanställda – 3 300 Prestationsaktier
 • Grupp 4: cirka 20 nyckelanställda – 1 700 Prestationsaktier
 • Grupp 5: cirka 50 nyckelanställda – 500 Prestationsaktier
 • Grupp 6: cirka 40 nyckelanställda – 250 Prestationsaktier

e)     Inbjudan till att delta i LTIP 2019 kommer att tillhandahållas av Bolaget senast den 15 juni 2019. Ansökan om att delta ska göras till Bolaget senast den 30 juni 2019. Tillkommande ledande befattningshavare och/eller nyckelanställda, som inte har påbörjat sina anställningar före den sista ansökningsdagen, får bjudas in till att delta i LTIP 2019 förutsatt att deras anställningar påbörjats senast den 31 december 2019 och att styrelsen anser att deras deltagande är förenligt med syftet med LTIP 2019.

f)      Antal Prestationsaktier som omfattas av LTIP 2019 är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser vid förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller delning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

g)     Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig med hänsyn till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer är lämpligt.

h)     Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2019, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt LTIP 2019 inte längre är ändamålsenliga.

i)      Deltagande i LTIP 2019 förutsätter dels att det lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

j)      Styrelsen äger vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTIP 2019 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTIP 2019.

Kostnaderna för LTIP 2019 

De totala kostnaderna för LTIP 2019 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 8 352 604 kronor, vilket motsvarar cirka 7,0 procent av totala personalkostnader för 2018. Kostnaderna fördelas över åren 2019–2022. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 000 000 kronor. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår en lönekostnad om cirka 2,3 MSEK samt utgifter relaterade till administration. Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas om Målnivån uppnås, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Uppskattningen av den maximala kostnaden baseras på att Målnivån uppnås samt att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under Prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet. I beräkningen har använts ett pris per aktie om 100 kronor. Den sammanlagda ökningen av antalet utestående aktier beräknas uppgå till högst 140 000 aktier, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,56 procent i relation till antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för publicering av kallelsen.

Effekt på särskilda nyckeltal 

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Den årliga kostnaden för LTIP 2019, inklusive sociala kostnader, beräknas bli uppskattningsvis 0,9 miljoner kronor baserat på ovanstående antaganden. Denna kostnad kan hänföras till Bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala kostnader, om 127 miljoner kronor under 2018.

Leverans av aktier inom ramen för LTIP 2019

För att kunna genomföra LTIP 2019 på ett kostnadseffektivt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av stamaktier till deltagarna i programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet bestå av följande steg:

 1. Styrelsen beslutar om en riktad nyemission av C-aktier till en medverkande bank med emissionskurs motsvarande aktiernas kvotvärde (0,1 kronor per aktie). I syfte att möjliggöra detta steg 1) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av C-aktier i enlighet med punkt 18 nedan.
 2. Styrelsen beslutar om återköp av egna aktier från den medverkande banken till kvotvärdet 0,1 kronor. I syfte att möjliggöra detta steg 2) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier i enlighet med punkt 19 nedan.
 3. Bolaget kvarhåller de egna C-aktierna till slutet av Prestationsperioden enligt LTIP 2019. När det antal aktier som ska levereras under LTIP 2019 har fastställts beslutar styrelsen, i den utsträckning som krävs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt LTIP 2019, om omvandling av C-aktier som innehas av Bolaget till stamaktier medan resterande C-aktier löses in eller behålls av Bolaget för att säkerställa leverans av stamaktier under andra aktiebaserade incitamentsprogram som antas av bolagsstämma. Möjligheten att omvandla och lösa in C-aktierna följer av Bolagets bolagsordning.
 4. Stamaktierna som innehas av Bolaget efter omvandling av C-aktierna överlåts vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2019 som, enligt villkoren för LTIP 2019, är berättigade att erhålla stamaktier i Bolaget. I syfte att möjliggöra detta steg 4) föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med punkt 20 nedan.

Förslagets beredning 

Det föreslagna LTIP 2019 har beretts av Bolagets ersättningskommitté och styrelsen med stöd av oberoende experter och i samråd med majoritetsaktieägarna. Vlad Suglobov, styrelseledamot och VD, har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Bolagets tidigare incitamentsprogram 

För en beskrivning av Bolagets andra aktie- eller aktieprisbaserade incitamentsprogram hänvisas till noten K13 i Bolagets årsredovisning för 2018 samt Bolagets hemsida, www.g5e.com/corporate/share.

Övrigt

Förslaget enligt denna punkt 16 är villkorad av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17 - 20 nedan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de på årsstämman avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Punkt 17 – Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD

Det föreslås att Bolagets VD, som även är styrelseledamot i Bolaget, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2019 enligt de villkor som framgår av punkten 16 ovan. Bolagets VD får tilldelas maximalt 10 000 Prestationsaktier av de 140 000 Prestationsaktier som erbjuds under LTIP 2019.

Förslaget enligt denna punkt 17 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med punkten 16 ovan samt beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 18 – 20 nedan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. De aktier som innehas av Bolagets VD ska inte ingå i omröstningen.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 14 000 kronor genom emission av högst 140 000 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,1 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2019 (punkterna 16 - 17 ovan).

Förslaget enligt denna punkt 18 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 - 17 ovan samt beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 19 – 20 nedan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 19 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det förslagna incitamentsprogrammet LTIP 2019 (punkt 16 - 17 ovan). 

Förslaget enligt denna punkt 19 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 – 18 samt beslutar i enlighet med förslaget i punkten 20.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 20 - Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta stamaktier i Bolaget enligt följande: 

 • Högst 140 000 stamaktier i Bolaget får överlåtas (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). 
 • Stamaktierna får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget. 
 • Överlåtelse av stamaktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av stamaktier. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av stamaktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2019. Styrelsen anser av denna anledning att det är till fördel för Bolaget att överlåta stamaktier i enlighet med förslaget.

Förslaget enligt denna punkt 20 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 - 19.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019.  

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i den situation då det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Skäl till en sådan avvikelse kan exempelvis vara att en företrädesemission riskerar att inte fulltecknas, kostnaderna och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget. Emissionskursen ska vara marknadsmässigt fastställd med hänsyn tagen till sedvanlig emissionsrabatt. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 22 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna stamaktier enligt följande. 

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier att Bolagets totala innehav av egna stamaktier av uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i Bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NASDAQ Stockholm. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut genom handel på NASDAQ Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse av egna stamaktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. 

Styrelsen har utfärdat ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 23 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2016/2019

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2016.

Ett återköp av teckningsoptioner enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier i Bolaget. På så sätt undviks överteckning. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier i Bolaget. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier i Bolaget.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av dessa beslut. 

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktier samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

Punkt 24 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster i Bolaget 

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 983 850 utestående aktier, representerande totalt 8 983 850 röster. Bolaget håller, per datumet för kallelsen, inte några egna aktier.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även i förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på årsstämman.

Stockholm april 2019

G5 Entertainment AB (publ)

Styrelsen


[1]Aktiekursen fastställs utifrån de noterade betalkurserna enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ), dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 kronor. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen av den volymviktade genomsnittskursen.

Ytterligare frågor:
Petter Nylander, styrelseordförande, +46 76 52 50 955
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019, klockan 18:20.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Homicide Squad®, Mahjong Journey®, The Secret Society® and Pirates & Pearls™ . 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Prenumerera

Dokument & länkar