Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2020 kl. 08.30 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds kl. 8.00. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB måndagen den 1 juni 2020.
 • senast måndagen den 1 juni 2020, helst före kl. 16.00, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Birger Jarlsgatan 18, 3 tr., 114 34 Stockholm eller per e-post till agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 1 juni 2020, då sådan registrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid årsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman med anledning av covid-19

Bolaget värnar om sina aktieägares och personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 vidtar därför Bolaget vissa försiktighetsåtgärder med hänsyn till deltagarnas hälsa samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter beaktas.

Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer årsstämman att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid årsstämman tillåtas vistas i stämmolokalen. Bolagets styrelse, ledning, legala rådgivare och anställda kommer endast att närvara i den utsträckning som krävs.

Aktieägare som själv har något symptom eller har vistats i ett område med smittspridning, eller som varit i kontakt med någon som har symptom eller vistats i ett område med smittspridning, uppmanas att inte närvara personligen vid årsstämman utan istället delta genom ombud.

Tillfällig lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 har gjort det möjlighet för Bolagets styrelse att samla in fullmaktsformulär från aktieägarna och ordna poströstning. Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på årsstämman personligen antingen kan poströsta eller utfärda en fullmakt till en person som kan representera aktierna på årsstämman i de frågor som anges i fullmakten. Bolagets styrelse avser att ordna poströstning och samla in fullmaktsformulär från aktieägarna. Mer information om dessa alternativ finns på Bolagets webbplats.

Bolaget följer utvecklingen noggrant och vid behov kommer ytterligare åtgärder inför årsstämman att publiceras på Bolagets webbplats.

Dagordning

 1. Öppnande av årsstämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av ordförande vid stämman 
 4. Framläggande och godkännande av dagordning 
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter 
 13. Val av revisor
 14. Beslut om valberedningens sammansättning
 15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
 17. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier
 20. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
 21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier 
 22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier 
 23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2017/2020
 24. Beslut om ändring av bolagsordningen
 25. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 26. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten 
 27. Avslutande av årsstämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ) består av Marianne Flink (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Petter Nylander (styrelseordförande i Bolaget och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited) och Markus Lindqvist (utsedd av aktieägaren Aktia Asset Management). Medlemmarna är utsedda av aktieägare, vilka per den 31 mars 2020 tillsammans representerade cirka 29,0 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman 

Valberedning föreslår att Bolagets styrelseordförande Petter Nylander utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag jämte huvudansvarig revisor utses vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Den totala ersättningen till styrelsen ska uppgå till 1 450 000 kronor.

Härutöver föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och arvode till övriga medlemmar i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor vardera. 

Vidare föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets ersättningsutskott, varvid arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och arvode till övriga medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor vardera. 

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter i Bolaget föreslår valberedningen omval av Petter Nylander, Johanna Fagrell Köhler, Stefan Lundborg, Jeffrey W. Rose och Vladislav Suglobov (tillika VD). 

Valberedningen föreslår nyval av Marcus Segal.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Nylander.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) till Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall revisionsbolaget blir omvald kommer Aleksander Lyckow fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för valberedningens sammansättning. 

Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet fem (5) största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti, vilket för räkenskapsåret 2020 är den 31 augusti. För det fall någon av de fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av fem ledamöter.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför årsstämman 2021.

 1. Förslag till stämmoordförande
 2. Förslag till styrelse
 3. Förslag till styrelseordförande
 4. Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
 5. Förslag till ersättning för utskottsarbete
 6. Förslag till revisorer
 7. Förslag till arvode för Bolagets revisorer
 8. Förslag till valberedningens sammansättning

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fem största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex (6) månader före nästkommande årsstämma, http://www.g5e.com/corporate/governance,.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju dagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Responsen från de större aktieägarna ska vara: i) ovillkorad (dvs. godkännande av uppdraget får inte vara villkorad uppfyllandet av vissa villkor, händelser eller liknande), ii) slutgiltig och bindande och iii) oåterkallelig (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en representant får inte ändra ett sådant beslut senare trots att ändringen görs före offentliggörandet till marknaden av ledamöterna i valberedningen). 

Om svaret inte lämnas inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligen beslutat att inte utse någon representant i valberedningen, och ett svar som innehåller ett villkor ska även det behandlas som ett beslut att inte utse någon representantI fall a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger en villkorad respons; eller c) responderar efter utgången av den angivna tidsfristen, har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligen därmed avstått från sin rätt att utse en representant i valberedningen. Styrelsens ordförande ska därefter kontakta den sjätte största aktieägaren osv. med samma metod för att utse en representant enligt ovan. 

Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), arkiveras och styrelsen för Bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla en kopia av dokumenten. Om en ansökan skickas med vanlig post, kommer den registrerade adressen för aktieägare i registret som administreras av Euroclear Sweden AB att användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från Bolaget.

Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dennes arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fem röstmässigt största ägarna som är representerade i valberedningen. Detta ska ske överensstämmelse med de förfaranden avseende uppsägningstid, respons och tidsfrister som föreskrivs ovan, inklusive utan begränsning rimliga tidsgränser, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som utskottets ordförande kan besluta. Kallelse ska ske och dokument skall förvaras enligt ovan. 

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig för valberedningen och dess arbete.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9b. – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 och att av Bolagets disponibla vinstmedel utdelas 2,50 kronor per aktie (sammanlagt 22 553 375 kronor) samt att resterande medel balanseras i ny räkning (sammanlagt 145 432 625 kronor).

Punkt 15 – Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med hänsyn till nya EU-regler om aktieägares rättigheter som har implementerats genom ändringar i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning skiljer sig ersättningsriktlinjerna i styrelsens förslag åt från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019.

Riktlinjerna gäller för Bolagets verkställande direktör samt övriga medlemmar av koncernledningen i Bolaget. Riktlinjerna omfattar ej ersättning beslutad av bolagsstämma, såsom långsiktiga incitamentsprogram.

Riktlinjerna ska gälla för beslutade ersättningar, och ändringar till redan beslutade ersättningar, efter att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. 

Riktlinjerna skall styra beslut fattade av styrelsens ersättningskommitté samt VD gällande ersättning till ledande befattningshavare och beslut fattade av styrelsen gällande ersättning till VD. 

Riktlinjernas främjande av Bolagets strategi, långsiktiga mål och hållbarhet 

Bolagets vision innebär att Bolaget skall vara ”en av få” bland mobilspelsutvecklare. För att nå detta fokuserar Bolaget på att utveckla konkurrenskraftiga mobilspel för sin målgrupp och att effektivt marknadsföra spelen till målgruppen. Då Bolagets viktigaste resurs är dess medarbetare, är ett starkt medarbetarfokus grunden för att nå Bolagets vision. För att nå visionen måste Bolaget erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar. Riktlinjerna säkerställer att ledande befattningshavare kan erbjudas ett konkurrenskraftigt ersättningspaket. 

Bolaget har även långsiktiga incitamentsprogram. Programmen är beslutade på årsstämman. Programmen omfattar VD, övriga ledande befattningshavare samt nyckelpersoner i organisationen. Prestationskriteriet utgörs av Bolagets aktiepris vilket på lång sikt har en direkt relation till Bolagets långsiktiga värdeskapande. För mer information kring programmen, se not K13 i årsredovisningen eller på g5e.com/corporate. 

De rörliga ersättningarna som omfattas av dessa riktlinjer skall sträva efter att främja Bolagets strategi och långsiktiga mål. 

Ersättningens delar

Bolaget ska erbjuda ersättning som är i linje med marknadens och baseras på faktorer såsom betydelsen av arbetsuppgifterna och befattningshavarens expertis, erfarenhet och prestation, och kan bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner, försäkringar och övriga ersättningar. Dessutom kan bolagsstämman besluta om aktiebaserad ersättning som ej omfattas av dessa riktlinjer.  

Fast lön

Fast lön utgör ersättning av arbetet på en hög professionell nivå som syftar till att skapa värde för Bolagets samtliga intressenter, inklusive men inte uteslutande våra användare, aktieägare samt anställda. Fast lön ska vara marknadsmässig och baserad på expertis, erfarenhet och prestation. Lön revideras årligen. 

Rörlig ersättning 

Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska främst baseras på Bolagets finansiella utveckling, mätt på koncernens tillväxt och rörelsemarginal. Ett målintervall och en summa av normaliserade resultat definieras för båda parametrarna. Detta definierar i sin tur resultatet av den rörliga ersättningen. Målintervallen skall antas årligen av ersättningskommittén samt av styrelsen. Den rörliga ersättningen betalas ut baserat på kvartalsresultat men den fullständiga mätperioden är räkenskapsåret. En del av den rörliga ersättningen kan baseras på diskretionära mål som styrelsen bedömer viktiga för att nå bolagets långsiktiga mål. Den rörliga ersättningen fördelas enligt följande:    

VD: s rörliga ersättning för året får inte överstiga 80 procent av den fasta lönen uppdelat så att 60 procent av den rörliga ersättningen ska vara baserad på Bolagets finansiella utveckling och 20 procent baserad på mål satta av styrelsen. COO:s rörliga ersättning för året får inte överstiga 70 procent av den fasta lönen uppdelat så att 60 procent av den rörliga ersättningen ska vara baserad på Bolagets finansiella utveckling och 10 procent baserad på mål satta av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares rörliga ersättning för året får inte överstiga 60 procent av den fasta lönen och ska vara baserad på Bolagets finansiella utveckling.

Pension and övriga ersättningar 

Pensionsplanen ska vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare som för övriga anställda. Pensionspremien ska vara avgiftsbestämd.

Övriga ersättningar ska vara begränsade i sin omfattning och kan bestå av till exempel sjuk, olycksfall och livförsäkringar, bilförmån och övriga reseförmåner. 

Anställningens upphörande 

Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska innehålla en uppsägningstid om minst tre månader från den ledande befattningshavarens sida och högst tolv månader från Bolagets sida. Vid uppsägning från Bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den fasta månadslönen under tolv månader. 

Ytterligare ersättning kan utgå för eventuella konkurrensklausuler. Sådan ersättning ska kompensera befattningshavaren för eventuell utebliven inkomst och ska endast utgå för den period som befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Den månatliga ersättningen får motsvara högst 100% av befattningshavarens månatliga inkomst. Ersättningen skall utgå under tiden som konkurrensklausulen gäller, vilket maximalt kan uppgå till nio månader efter anställningens avslutande.    

Granskning, implementering och beslut om riktlinjer 

Styrelsen har etablerat en ersättningskommitté. Kommitténs arbetsuppgifter inkluderar att förbereda underlag för styrelsens beslut om föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättning och övriga villkor för anställning inom bolaget. Styrelsen ska granska riktlinjerna årligen och föreslå uppdaterade riktlinjer för beslut av Årsstämman. 

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även kontrollera och utvärdera pågående program och under året avslutade program för rörlig ersättning tillhörande medlemmar av koncernledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till övriga befattningshavare och tillämplig ersättningsstruktur och ersättningsnivå i Bolaget. Ersättningskommittén är oberoende i förhållande till Bolaget och de ledande befattningshavarna. Bolagets VD och medlemmar av ersättningskommittén närvarar ej vid styrelsens arbete med och beslutande av ersättningsrelaterade frågor. 

Avsteg från riktlinjerna 

Styrelsen får besluta om tillfälliga avsteg från riktlinjerna, till fullo eller delvis, om det föreligger specifika skäl detta och om avsteg är nödvändiga för att säkerställa Bolagets långsiktiga mål, eller för att säkerställa Bolagets finansiella situation. 

Förändringar jämfört med tidigare år

De föreslagna riktlinjerna till årsstämman 2020 utgör inga väsentliga förändringar jämfört med Bolagets existerande riktlinjer kring ersättning. Bolaget har inte erhållit några synpunkter från aktieägare. 

Punkt 16 - Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda

Styrelsen vill implementera ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i likhet med det incitamentsprogram som beslutades implementeras av årsstämman den 8 maj 2019. Styrelsen föreslår således ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram (”LTIP 2020”). Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för Bolagets aktieägare, eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts till koncernen och dess aktieägare. Som framgår av de huvudsakliga villkoren nedan föreslås LTIP 2020 ha en intjänandeperiod om cirka 3 år. Styrelsen föreslår att Bolagets VD, tillika styrelseledamot, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2020. Förslaget avseende VD:s deltagande i LTIP 2020 behandlas i en särskild punkt 17 nedan. 

Beslut enligt denna punkt 16 är villkorad av att årsstämman beslutar i enlighet med förslagen enligt punkterna 17 - 20 nedan. 

Huvudsakliga villkor: 

 1. LTIP 2020 föreslås omfatta maximalt 140 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Deltagare ges möjlighet att erhålla stamaktier i Bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), förutsatt att deltagaren förblir anställd av Bolaget eller något av dess dotterbolag under tiden fram till det datum då Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 publiceras, vilket förväntas ske den 3 maj 2023.
 1. Tilldelning av Prestationsaktier baseras på utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktie (“TSR”) beräknad utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets stamaktie[1] under perioden från den 9 juni 2020 till den 15 juni 2020 jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets stamaktie under en motsvarande mätperiod efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 publiceras, vilket förväntas ske den 3 maj 2023 (“Prestationsperioden”). TSR fastställs utifrån utvecklingen av aktiepriset, plus utbetalda utdelningar, uttryckt i en procentsats för en specifik period.
 1. För att tilldelningen av Prestationsaktier ska äga rum måste TSR överstiga minst 95 procent för hela Prestationsperioden, motsvarande 25 procent per år under hela Prestationsperioden (“Tröskelnivån”). Maximal tilldelning tillerkänns om TSR uppgår till eller överstiger 205 procent för hela Prestationsperioden motsvarande 45 procent per år under hela Prestationsperioden (“Målnivån”).
 1. Inte mer än 160 000 Prestationsaktier får tilldelas under programmet. Förutsatt att TSR genom ökningen uppnår Målnivån får deltagarna tilldelas följande maximala antal Prestationsaktier per person inom sex grupper:
 • Grupp 1: Operativ chef (COO) – 10 000 Prestationsaktier
 • Grupp 2: cirka 4 nyckelanställda – 4 200 Prestationsaktier
 • Grupp 3: cirka 15 nyckelanställda – 3 300 Prestationsaktier
 • Grupp 4: cirka 23 nyckelanställda – 1 700 Prestationsaktier
 • Grupp 5: cirka 44 nyckelanställda – 500 Prestationsaktier
 • Grupp 6: cirka 50 nyckelanställda – 250 Prestationsaktier
 1. Inbjudan till att delta i LTIP 2020 kommer att tillhandahållas av Bolaget senast den 15 juli 2020. Ansökan om att delta ska göras till Bolaget senast den 31 juli 2020. Tillkommande ledande befattningshavare och/eller nyckelanställda, som inte har påbörjat sina anställningar före den sista ansökningsdagen, får bjudas in till att delta i LTIP 2020 förutsatt att deras anställningar påbörjats senast den 31 december 2020 och att styrelsen anser att deras deltagande är förenligt med syftet med LTIP 2020.
 1. Antal Prestationsaktier som omfattas av LTIP 2020 är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser vid förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller delning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
 1. Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig med hänsyn till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer är lämpligt.
 1. Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2020, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt LTIP 2020 inte längre är ändamålsenliga.
 1. Deltagande i LTIP 2020 förutsätter dels att det lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 1. Styrelsen äger vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i LTIP 2020 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTIP 2020.

Kostnaderna för LTIP 2020 

De totala kostnaderna för LTIP 2020 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 10 395 823 kronor, vilket motsvarar cirka 5,8 procent av totala personalkostnader för 2019. Kostnaderna fördelas över åren 2020–2023. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till maximalt 1 000 000 kronor. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår en lönekostnad om cirka 3,5 MSEK samt utgifter relaterade till administration. Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas om Målnivån uppnås, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Uppskattningen av den maximala kostnaden baseras på att Målnivån uppnås samt att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under Prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet. I beräkningen har använts ett pris per aktie om 125,7 kronor. Den sammanlagda ökningen av antalet utestående aktier beräknas uppgå till högst 160 000 aktier, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,77 procent i relation till antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för publicering av kallelsen.

Effekt på särskilda nyckeltal 

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Den årliga kostnaden för LTIP 2020, inklusive sociala kostnader, beräknas bli uppskattningsvis 1,4 miljoner kronor baserat på ovanstående antaganden. Denna kostnad kan hänföras till Bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala kostnader, om 179 miljoner kronor under 2019.

Leverans av aktier inom ramen för LTIP 2020

För att kunna genomföra LTIP 2020 på ett kostnadseffektivt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av stamaktier till deltagarna i programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet bestå av följande steg:

 1. Styrelsen beslutar om en riktad nyemission av C-aktier till en medverkande bank med emissionskurs motsvarande aktiernas kvotvärde (0,1 kronor per aktie). I syfte att möjliggöra detta steg 1) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av C-aktier i enlighet med punkt 18 nedan.
 2. Styrelsen beslutar om återköp av egna aktier från den medverkande banken till kvotvärdet 0,1 kronor. I syfte att möjliggöra detta steg 2) föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier i enlighet med punkt 19 nedan.
 3. Bolaget kvarhåller de egna C-aktierna till slutet av Prestationsperioden enligt LTIP 2020. När det antal aktier som ska levereras under LTIP 2020 har fastställts beslutar styrelsen, i den utsträckning som krävs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt LTIP 2020, om omvandling av C-aktier som innehas av Bolaget till stamaktier medan resterande C-aktier löses in eller behålls av Bolaget för att säkerställa leverans av stamaktier under andra aktiebaserade incitamentsprogram som antas av bolagsstämma. Möjligheten att omvandla och lösa in C-aktierna följer av Bolagets bolagsordning.
 4. Stamaktierna som innehas av Bolaget efter omvandling av C-aktierna överlåts vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2020 som, enligt villkoren för LTIP 2020, är berättigade att erhålla stamaktier i Bolaget. I syfte att möjliggöra detta steg 4) föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med punkt 20 nedan.

Förslagets beredning 

Det föreslagna LTIP 2020 har beretts av Bolagets ersättningskommitté och styrelsen med stöd av oberoende experter och i samråd med majoritetsaktieägarna. Vlad Suglobov, styrelseledamot och VD, har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Bolagets tidigare incitamentsprogram 

För en beskrivning av Bolagets andra aktie- eller aktieprisbaserade incitamentsprogram hänvisas till noten K13 i Bolagets årsredovisning för 2019 samt Bolagets hemsida, www.g5e.com/corporate/share.

Övrigt

Förslaget enligt denna punkt 16 är villkorad av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17 - 20 nedan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de på årsstämman avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Punkt 17 – Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för Bolagets VD

Det föreslås att Bolagets VD, som även är styrelseledamot i Bolaget, ska ges möjlighet att delta i LTIP 2020 enligt de villkor som framgår av punkten 16 ovan. Bolagets VD får tilldelas maximalt 10 000 Prestationsaktier av de 160 000 Prestationsaktier som erbjuds under LTIP 2020.

Förslaget enligt denna punkt 17 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med punkten 16 ovan samt beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 18 – 20 nedan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. De aktier som innehas av Bolagets VD ska inte ingå i omröstningen.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 16 000 kronor genom emission av högst 160 000 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,1 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2020 (punkterna 16 - 17 ovan).

Förslaget enligt denna punkt 18 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 - 17 ovan samt beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 19 – 20 nedan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 19 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det förslagna incitamentsprogrammet LTIP 2020 (punkt 16 - 17 ovan). Styrelsen har utfärdat ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. 

Förslaget enligt denna punkt 19 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 – 18 samt beslutar i enlighet med förslaget i punkten 20.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 20 - Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta stamaktier i Bolaget enligt följande: 

 • Högst 160 000 stamaktier i Bolaget får överlåtas (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). 
 • Stamaktierna får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2020 som enligt villkoren för LTIP 2020 har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget. 
 • Överlåtelse av stamaktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2020 är berättigade till att erhålla tilldelning av stamaktier. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av stamaktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2020. Styrelsen anser av denna anledning att det är till fördel för Bolaget att överlåta stamaktier i enlighet med förslaget.

Förslaget enligt denna punkt 20 är villkorad av att årsstämman dessförinnan har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 - 19.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020.  

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i den situation då det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Skäl till en sådan avvikelse kan exempelvis vara att en företrädesemission riskerar att inte fulltecknas, kostnaderna och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget. Emissionskursen ska vara marknadsmässigt fastställd med hänsyn tagen till sedvanlig emissionsrabatt. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 22 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna stamaktier enligt följande. 

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier att Bolagets totala innehav av egna stamaktier av uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i Bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NASDAQ Stockholm. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut genom handel på NASDAQ Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse av egna stamaktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av Bolagets långsiktiga incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. 

Styrelsen har utfärdat ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 23 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2017/2020 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2017.

Ett återköp av teckningsoptioner enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier i Bolaget. På så sätt undviks överteckning. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier i Bolaget. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier i Bolaget.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av dessa beslut. 

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktier samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

Punkt 24 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av att det inte finns något krav att inkludera information angående avstämningsdag i bolagsordningen, i och med att detta regleras i aktiebolagslagen (2005:551), samt att nuvarande lydelsen av punkt 11 i bolagsordningen inte är förenlig med en förväntad lagändring av aktiebolagslagen som förväntas träda i kraft under 2020, föreslår styrelsens att årsstämman fattar beslut om att punkt 11 i bolagsordningen ändras enligt följande.

11 §. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Punkt 25 - Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

(a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier som återköpts, med stöd av det bemyndigande som årsstämman 2019 lämnat styrelsen. 

Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 17 800 kronor genom indragning av 178 000 aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt (b) nedan. 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (b) nedan med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. 

(b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (a) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 17 800 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt (a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital. 

Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna (a) och (b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av de på årsstämman avgivna rösterna och företrädda aktierna. 

Punkt 26 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster i Bolaget 

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 9 281 350 utestående aktier, representerande totalt 9 047 350röster. Bolaget äger, per datumet då kallelsen skickades till Post- och Inrikes Tidningar för publicering, 178 987 egna ordinarie aktier samt 260 000 C-aktier.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även i förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.g5e.se/corporate. Samtliga ovanstående handlingar kommer att läggas fram på årsstämman.

Stockholm maj 2020

G5 Entertainment AB (publ)

Styrelsen

 

[1] Aktiekursen fastställs utifrån de noterade betalkurserna enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie i G5 Entertainment AB (publ), dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,1 kronor. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen av den volymviktade genomsnittskursen.

Ytterligare frågor:
Petter Nylander, styrelseordförande, +46 76 52 50 955
 Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10:e maj 2020, klockan 19:30.

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. 

Prenumerera

Dokument & länkar