• news.cision.com/
  • G5 Entertainment AB/
  • Styrelsen i G5 Entertainment utnyttjar emissions- och återköpsbemyndigande för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram LTIP 2019

Styrelsen i G5 Entertainment utnyttjar emissions- och återköpsbemyndigande för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram LTIP 2019

Report this content

Årsstämman den 8 maj 2019 i G5 Entertainment AB (publ), org. nr 556680-8878 (”Bolaget”), beslutade – i syfte att fullgöra Bolagets åtaganden enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2019 beslutad av stämman – att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 140 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till en medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet av Bolagets aktier.  

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga innehavare av C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet genom att emittera högst 140 000 C-aktier till Swedbank AB (publ). Emissionen ska ske till en kurs om 0,1 kronor motsvarande aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen, och ska tecknas inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har vidare fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning om 100 procent av aktiens kvotvärde, motsvarande 0,1 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna ska verkställas så snart nyemissionen av C-aktierna är registrerad hos Bolagsverket.

De återköpta C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier i syfte att säkerställa leverans av aktier under incitamentsprogrammet. Bolaget innehar vid offentliggörandet enligt detta pressmeddelande 120 000 egna C-aktier. 

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™ . 

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Prenumerera

Dokument & länkar