Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Report this content

Finansiell utveckling

Rörelsens intäkter

Rörelsen hade under perioden endast intäkter i form av valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär varpå dessa har nettoredovisats i resultaträkningen mot valutakursförluster under "Övriga rörelseintäkter/kostnader".

Resultat och finansiell ställning - Första kvartalet 2021

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0).

Rörelsens kostnader uppgick till 3 456 tkr (4 320) varav personalkostnader 1 016 tkr (1 758).

Personalkostnader har minskats jämfört med föregående år föranlett av omorganisation i samband med flytten till nya lokaler i Södertälje från Malmö. Bolaget har vid utgången av perioden fyra (sex) anställda.

Övriga externa kostnader uppgick till 2 420 tkr (2 501).

Rörelseresultatet uppgick till -3 456 tkr (-4 320). Resultat per aktie uppgick till -0,26 kronor (-0,32). Den minskade förlusten mot jämförelseperiod är hänförlig till minskade personalkostnader.

Investeringsverksamheten uppgick till 49 tkr (35) och var i sin helhet hänförligt till patentkostnader.

Kassaflöde under perioden uppgick till -3 567 tkr (-3 626). Kassaflöde per aktie uppgick till -0,27 (-0,27).

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 27 351 tkr jämfört med 30 918 den 31 december 2020. 

Bolagets egna kapital uppgick till 25 394 tkr jämfört med 28 850 tkr den 31 december 2020.

Eget kapital per aktie uppgick till 1,89 kronor jämfört med 2,15 kronor den 31 december 2020.

Bolagets soliditet uppgick till 86,64% jämfört med 89,70% den 31 december 2020.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

 Den 2 februari bekräftades de positiva resultat som tidigare rapporterats från fas 1b-studien av GT-002. Den kompletta analysrapporten visar att läkemedelskandidaten GT-002 har goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i friska individer.

 Gabather etablerade den 24 mars ett forskningssamarbete med ledande forskare vid Massachusetts General Hospital i USA för att undersöka effekten av läkemedelskandidaten GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom.

 Den 26 mars avslutades tiden för nyttjande av GABA TO3 för teckning av aktier i Gabather. Totalt nyttjades 4 641 Teckningsoptioner för teckning av 4 641 aktier, motsvarande en nyttjandegrad av 0,3 procent. Teckningskursen var 10 SEK/aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data      2021 jan-mar 2020 jan-mar 2020 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr - - -
Rörelseresultat, tkr -3 456 -4 320 -14 751
Resultat efter skatt, tkr -3 456 -4 320 -14 744
Balansomslutning, tkr 29 304 42 321 32 161
Periodens kassaflöde, tkr -3 567 -3 626 -13 981
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,27 -0,27 -1,04
Likvida medel, tkr 27 351 41 723 30 918
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,26 -0,32 -1,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,26 -0,32 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK) 1,89 2,93 2,15
Soliditet, % 86,64% 92,80% 89,70%

VD har ordet

Årets första kvartal innehöll flera positiva nyheter för Gabather. Vi har slutrapporterat positiva kliniska data för vår längst framskridna läkemedelskandidat GT-002, vi har lämnat in ytterligare patentansökningar och vi ser stor potential i de samarbeten som Gabather etablerat med ledande forskare och institutioner.

GT-002 är en selektiv GABAA-stimulerare som har potential att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa. I februari kunde vi meddela slutliga resultat från vår senaste kliniska studie där friska individer fick upprepade och ökande doser av GT-002. Utfallet bekräftade återigen att läkemedelskandidaten har en god säkerhetsprofil, tolereras väl och uppvisar gynnsam farmakokinetik. Stärkta av resultaten förbereder vi nu nästa steg i den kliniska utvecklingen som syftar till att undersöka GT-002 förmåga att interagera med GABAA receptorn i mänsklig hjärna. Utfallet, som ska mätas med hjälp av EEG och fMRI, kommer att utgöra en viktig komponent för designen av framtida patientstudier och även i samtal med potentiella partner.

I början av mars lämnade vi in en ny patentansökan. Denna avser medicinsk användning av GT-002 och relaterade substanser och omfattar en rad nya indikationer såsom Alzheimers sjukdom. En godkänd ansökan skulle medföra en ytterligare stärkt kommersiell potential för våra nuvarande och framtida projekt på den globala marknaden.

Intresset för utvecklingen av effektiva behandlingar mot psykiska sjukdomar är påtagligt inom såväl läkemedelsbranschen som den akademiska världen och möjligheterna till samverkan är därför stora. I mars kunde vi stolt presentera ett nyligen etablerat samarbete med ledande forskare vid Massachusetts General Hospital, med anknytning till Harvard Medical School, i USA. I en samarbetsstudie kommer GT-002 att studeras i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom för att undersöka hur läkemedelskandidaten påverkar sömnberoende signalering i hjärnan. Hjärnrytmen som uppstår under sömn spelar en viktig roll för minneskonsolidering – en process som har visat sig vara störd vid Alzheimers sjukdom.

Genom den aktuella studien expanderar vi vår grundläggande förståelse för en av de nyckelprocesser som är rubbade vid mental ohälsa och banar således väg för en kostnadseffektiv utveckling av våra läkemedelssubstanser med målsättningen att i framtiden kunna utöka indikationsområden.

Genom vårt eget systematiska arbete med GT-002 och samarbeten med våra engagerade partner finns goda möjligheter till nya framsteg som lägger grunden för nästa generations läkemedel mot psykiska sjukdomar.

Södertälje den 23 april 2021

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

För ytterligare information om Gabather AB, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VDTelefon: 073-687 28 39

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande
E-post: mrw@gabather.com

Om Gabather

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera