Gabather förstärker ledningen och inleder rekrytering av ny verkställande direktör

Report this content

Gabather AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat att förstärka ledningen och påbörja rekrytering av en ny verkställande direktör till bolaget. Nuvarande vd Michael-Robin Witt kommer att fortsätta i sin befintliga roll till dess att rekryteringen har slutförts varefter han kommer att tillträda en position som forskningschef i bolaget. Bolagets nya vd kommer att leda Gabathers strategiska utveckling, intensifiera affärsutvecklingen och säkerställa en stärkt finansiering.

Gabathers selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. För närvarande inväntas ett godkännande från läkemedelsmyndigheten i Portugal om start av en target engagement-studie med bolagets längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Ett positivt utfall i studien skulle ha stor påverkan på möjligheterna att etablera samarbetsavtal med kommersiella partners inför den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002.

I syfte att renodla och intensifiera Gabathers aktiviteter inom både affärsutveckling och forskning har styrelsen fattat beslut att utöka bolagets ledning och rekrytera en ny vd som kan fokusera på strategi och affärsutveckling. När en ny vd är på plats kommer bolagets nuvarande vd Michael-Robin Witt, som har innehaft dubbla roller i form av vd och forskningschef, fokusera på rollen som forskningschef.

”I takt med att Gabather når nya framgångar i utvecklingen av nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa behöver vi utöka ledningens kapacitet. Mot denna bakgrund har vi tagit beslutet att separera rollerna för vd och forskningschef och vi inleder nu en process för att rekrytera en affärsinriktad vd som kan förverkliga den potential som finns i bolaget,” säger Svein Mathisen, styrelseordförande, Gabather AB.

”I samband med att Gabather utvecklas ställs fler krav på vår organisation. Jag är glad över styrelsens beslut att rekrytera en ny vd som kan driva bolagets affärsmässiga utveckling, samtidigt som jag ser fram emot att fullt ut kunna fokusera på att föra vår prekliniska och kliniska läkemedelsutveckling framåt,” kommenterar Michael-Robin Witt, nuvarande vd och forskningschef, Gabather AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Svein Mathisen, Styrelseordförande

Telefon: 070-8978213

E-post: svein.arild@mathisens.net

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:30 den 6 oktober 2021.

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar