Gabather har funnit lösning på tidigare kommunicerat problem avseende exponering av GT-002

I tidigare kommunikation kring utvecklingen av GT-002 den 26e september meddelades att bolaget inte lyckats finna en acceptabel koncentration av GT-002 i blodet i hund. För att finna en lösning på detta problem meddelade bolaget att nya studier skulle göras med flera arter och med nya formuleringar. Bolaget har nu i nya farmakokinetiska studier erhållit bra resultat vad gäller exponering i hund. Detta innebär att GLP-tox studier nu kan genomföras som planerat med syfte att förbereda för kliniska studier.

Gabather har i utökade farmakokinetiska studier funnit lösningar på tidigare problem med att finna en formulering av GT-002 som ger tillräcklig exponering i hund. Hund kommer därför att vara andra art vid sidan av gnagare i kommande GLP-toxstudier. Kravet på att använda två arter för GLP (Good Laboratory Practice) toxikologistudier ställs av läkemedelsmyndigheterna för att godkänna en CTA (Clinical Trial Application), vilket krävs för att kunna påbörja kliniska studier.

Bert Junno, VD Gabather, kommenterar: “Vi är mycket nöjda med det fortsatta utvecklingsarbetet av GT-002 mot kliniken och att vi nu funnit lösningar på de tekniska problem vi har haft kring att öka exponeringen av GT-002 i olika djurarter. GT-002 har visat på många attraktiva egenskaper för behandling av schizofreni vilket gör att vi ser fram emot kliniska studier med tillförsikt.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

Om oss

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar