• news.cision.com/
  • Gabather AB/
  • Gabather kallar till ny fysisk extra bolagsstämma och meddelar uppdaterad tidplan i förestående företrädesemission

Gabather kallar till ny fysisk extra bolagsstämma och meddelar uppdaterad tidplan i förestående företrädesemission

Report this content

2021-11-11

Styrelsen i Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har idag beslutat kalla till en ny extra bolagsstämma att avhållas fysiskt den 29 november 2021 i Södertälje för att besluta om förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Bakgrunden är att bolaget fått information om att det finns starka önskemål från aktieägare om att anordna en stämma med möjlighet till fysiskt deltagande. En kallelse till den nya extra bolagsstämman distribueras genom ett separat pressmeddelande. Den nya kallelsen innebär en uppdaterad tidplan samt att tidigare kallelse återkallas.

Gabather har tidigare kallat till en extra bolagsstämma vilken planerades att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bakgrunden till den nya kallelsen är att Bolaget fått information om att det finns starka önskemål från aktieägare om att anordna en stämma med möjlighet till fysiskt deltagande. Det kommer också fortsatt finnas möjlighet till poströstning för de aktieägare som önskar det. Aktieägare som redan anmält sig genom poströstningsformulär till extra bolagsstämma den 17 november 2021 behöver inkomma med ny anmälan eller nytt poströstningsformulär till bolagsstämma den 29 november 2021, enligt instruktioner i separat kallelse vilken distribueras genom pressmeddelande.

Med anledning av den nya kallelsen kommer tidplanen i Företrädesemissionen att uppdateras i enlighet med nedan, i övrigt är föreslagna villkor för Företrädesemissionen desamma som i kallelse som offentliggjordes den 28 oktober 2021.

Uppdaterad tidplan för Företrädesemissionen

29 november 2021: Extra bolagsstämma

1 december 2021: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

1 december 2021: Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

3 – 17 december 2021: Teckningsperiod

3 – 14 december 2021: Handel i teckningsrätter

21 december 2021: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Gabather AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, teckningsoptionerna, BTU och uniträtterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, teckningsoptioner, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Gabather har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

För mer information, vänligen kontakta
Svein Mathisen, SO Gabather

Telefon: 070-897 82 13

E-post: svein.arild@mathisens.net

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.