Gabather publicerar delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content
Tredje kvartalet 2021 Januari - september 2021
Nettoomsättning 0 tkr (0) Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat -3 780 tkr (-4 435) Rörelseresultat -11 417 tkr (-11 401)
Kassaflöde -4 024 tkr (-4 447) Kassaflöde -12 580 tkr (-11 560)
Likvida medel 18 338 tkr (33 339) Likvida medel 18 338 tkr (33 339)

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2021 

  • Den 7 september skickades ansökan in till den portugisiska läkemedelsmyndigheten för att inleda klinisk target engagement-studie av läkemedelskandidaten GT-002. 

Väsentliga händelser under perioden januari - juni 2021 

  • Den 30 april meddelade Gabather AB ett positivt utfall i skiljeförfarandet med Smerud Medical Research AS.
  • Gabather etablerade den 24 mars ett forskningssamarbete med ledande forskare vid Massachusetts General Hospital i USA för att undersöka effekten av läkemedelskandidaten GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom.
  • Den 2 februari bekräftades de positiva resultat som tidigare rapporterats från fas 1b-studien av GT-002. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

  • Den 28 oktober beslutade styrelsen, under förutsättning av ett godkännande från extra bolagsstämma, om en företrädesemission av units om 18 mr. Nyemission är fullt säkerställd.
  • Den 6 oktober beslutade styrelsen i Gabather att inleda rekrytering av ny verkställande direktör med avsikt att förstärka ledningen. 
  • Den 1 oktober kommunicerade Gabather att styrelseledamot Mogens Nielsen avlidit. Mogens mottog 1982 den prestigefulla utmärkelsen Lundbeck Award och var professor h.c. vid Shanxi Academy of TCM i Xian, Kina. Han var en av Gabathers grundare och arbetade under en period som bolagets Chief Scientific Officer, varefter han övergick till en roll som vetenskaplig rådgivare till företagsledningen.

Utvalda finansiella data i sammandrag
2021
jun-sep
2020
jun-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr - - - 23 -
Rörelseresultat, tkr -3 780 -4 435 -11 417 -11 401 -14 751
Resultat efter skatt, tkr -3 780 -4 435 -11 417 -11 402 -14 744
Balansomslutning, tkr 20 092 34 577 20 092 34 577 32 161
Periodens kassaflöde, tkr -4 024 -4 447 -12 580 -11 560 -13 981
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,30 -0,33 -0,94 -0,86 -1,04
Likvida medel, tkr 18 338 33 339 18 338 33 339 30 918
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,28 -0,33 -0,85 -0,85 -1,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,28 -0,33 -0,85 -0,85 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK)  1,30 2,40 1,30 2,40 2,15
Soliditet, % 86,99% 93,11% 86,99% 93,11% 89,70%

VD har ordet

I samband med världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober i år uppmärksammade Världshälsoorganisationen, WHO, den negativa inverkan som covid-19-pandemin har haft på människors psykiska hälsa över hela världen. Sjukvårdens pressade arbetssituation ledde till undanträngningseffekter som drabbade personer med psykiska problem särskilt hårt. Trots dessa bakslag i kampen mot psykisk ohälsa ser vi  ljust på framtiden, inte minst baserat på det stora engagemang för området som vi upplever i samband med internationella möten, konferenser och i interaktioner med investerare på alla nivåer. Omvärldens ökande insikter kring den mentala ohälsans globala problematik stärker vår uppfattning att Gabather är ett bolag som ligger rätt i tiden.

Vårt fokus ligger därför på nästa steg i utvecklingsplanen av bolagets längst framskridna läkemedelsprojekt mot psykiska sjukdomar – GT-002.  I början av september kunde vi meddela att vi lämnat in en ansökan till den portugisiska läkemedelsmyndigheten om att inleda en klinisk target engagement-studie av vår läkemedelskandidat GT-002. Nuvarande information från läkemedelsmyndigheten är att behandlingstiderna är något längre mot vad som är normalt. Vi förväntar oss emellertid att få klartecken för studien under innevarande kvartal och bedömer att kunna presentera top line-resultat kring halvårsskiftet nästa år.

Syftet med studien är att kartlägga hur GT-002 interagerar med GABAA-receptorerna i hjärnan och dokumentera hur läkemedelskandidaten påverkar hjärnaktiviteten. Studieresultaten kommer att vara betydelsefulla inför den fortsatta kliniska utvecklingen samt för att kunna etablera samarbetsavtal med kommersiella partners avseende GT-002.

Den första delen i vårt samarbete med Massachusetts General Hospital i USA för att undersöka effekten av läkemedelskandidaten GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom är avslutad. Den inledande analysen av resultaten bedöms positiva men en analys av samtliga data kvarstår innan en slutlig konklusion kan föreligga. Skulle den slutliga analysen tyda på positiva resultat kommer vi eventuellt att genomföra ytterligare försök för att slutligen bedöma möjligheten till klinisk utveckling av GT-002 för Alzheimer sjukdom.

I takt med att Gabathers läkemedelsprojekt avancerar i den kliniska utvecklingen kommer vi att behöva ägna mer kraft åt strategi- och affärsutveckling. Efter en lång period där jag har haft dubbla roller i företaget – som både vd och forskningschef – välkomnar jag därför styrelsens initiativ att rekrytera en ny affärsinriktad vd medan jag själv får fokusera helhjärtat på att driva vår prekliniska och kliniska läkemedelsutveckling framåt. Jag kommer att tillträda den nya renodlade positionen som forskningschef så snart rekryteringsprocessen av en ny vd har fullföljts.

För att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002 samt optimera förutsättningarna för att etablera ett partneravtal har styrelsen beslutat om en nyemission om 18 mkr, förutsatt en extra bolagsstämmas godkännande. Emissionen ger också bolaget möjlighet att stärka organisationen och utveckla ytterligare läkemedelskandidater.

I början av oktober mottog vi det tragiska beskedet att Mogens Nielsen avlidit. Som en av grundarna till Gabather spelade Mogens en avgörande roll för bolagets utveckling. Han innehade initialt en position som Chief Scientific Officer och övergick till rollen som styrelseledamot och vetenskaplig rådgivare under 2019. Mogens hade en bakgrund som forskare och ledare på Research Institute of Biological Psychiatry, Sct. Hans Hospital i Roskilde, gästforskare vid flera universitet runt om i världen och medarbetare på University of Pharmaceutical Sciences i Köpenhamn. Hans gedigna vetenskapliga kunskaper och stora engagemang har varit oerhört värdefullt i arbetet för att utveckla mer ändamålsenliga behandlingar mot psykisk ohälsa. Mogens kommer att vara mycket saknad.

Vi står på tröskeln till nästa utvecklingsfas – för såväl våra projekt som för Gabather som bolag. Med målet att erbjuda säkra och effektiva behandlingar mot de stora psykiatriska diagnoserna och gynna god psykisk hälsa försätter vårt intensiva och dedikerade arbete.

Södertälje den 28 oktober 2021

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta

Michael-Robin Witt, VD Gabather
Telefon: 073-687 28 39
E-post:
mrw@gabather.com

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:

http://www.gabather.com/finansiella-rapporter

Framåtriktad information


Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.


Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.30 (CET) den 28 oktober 2021

Prenumerera