Kommuniké från årsstämma i Gabather AB (publ)

Report this content

Gabather AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 30 juni 2023 årsstämma i Södertälje. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. 
 

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Lönnberg, Bert Junno och Michael-Robin Witt samt om nyval av Åsa Kornfeld och Theresa Comiskey Olsen till styrelseledamöter. Anders Lönnberg omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt god-känd räkning. 

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valbe-redningen, innebärande att de principer som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024. Jakob Backe valdes, på förslag från de på stämman deltagande ak-tieägarna, till årsstämmans representant i valberedningen.

Emissionsbemyndigande 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemiss-ion av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emiss-ion av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordning-ens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. 

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

Styrelsen åtog sig att göra vissa begräsningar vid eventuellt utnyttjande av årsstämmans bemyndi-gande, innebärandes att styrelsen åtar sig att, vid nyemissioner utan företrädesrätt för aktieägar-na som innebär en ökning av aktiekapitalet med mer än 49 procent av vid var tid gällande övre gräns för aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning, tillämpa en så kallad ”lock-up” på de emitterade aktierna, innebärandes att försäljning av de emitterade aktierna på marknaden ska vara begränsat under viss tid enligt styrelsens bestämmande.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med högst 3 000 000 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 6 528 963,201297 kronor till som lägst 3 528 963,201297 kronor vilket med-för att kvotvärdet per aktie minskar från nuvarande cirka 0,44 kronor per aktie till som lägst cirka 0,24 kronor per aktie.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjor-des i syfte att ändra gränserna för aktiekapitalet för att möjliggöra för minskningen av aktiekapi-talet.

För mer information, kontakta:
Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB
Tel: 073 687 28 39
E-post: mrw@gabather.com

Prenumerera