Kommuniké från årsstämma i Gabather AB (publ) den 3. Juni 2021

Report this content

Gabather AB (publ) (”Gabather”) avhöll den 3 juni 2021 årsstämma i Södertälje. Aktieägare kommer kunna ta del av verkställande direktörens presentation på bolagets hemsida. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Gabather för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Gabathers resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Svein Mathisen, Olov Sterner, Gunilla Ekström, Lars Persson och Mogens Nielsen till styrelseledamöter. Svein Mathisen omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor valdes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för kallelsen till stämman utestående antal aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen föranleddes av en namnändring i lagen.

IR-/kommunikationsfunktion

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarna Kristian Falk, Marco Trajkovic, Magnus Esselmark, Jakob Nilsson, Robin Thagesson, Niclas Blomström och Patrik Blomström, att inrätta en IR-/kommunikationsfunktion där en ny tjänst ska tillsättas som ska ansvara för bolagets kommunikation.

Södertälje den 3. Juni 2021

Gabather AB ( publ)

Styrelsen

Michael-Robin Witt

VD
mrw@gabather.com