Kommuniké från årsstämma i Gabather AB (publ) den 4 juni 2020

Gabather AB (publ) höll idag, den 4 juni 2020, årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde advokaten Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå till stämmoordförande. Oliver Cherek vid Fredersen Advokatbyrå var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvode m.m. 

Till styrelseledamöter omvaldes Svein Mathisen, Olov Sterner, Gunilla Ekström, Lars Persson och Mogens Nielsen. Till styrelseordförande omvaldes Svein Mathisen. Det beslöts att arvode ska utgå med 225 000 kr till styrelsens ordförande och vice ordföranden samt med 125 000 kr vardera till övriga ledamöter. Magnus Hahnsjö omvaldes till revisor och Stein Are Karlsen omvaldes till revisorssuppleant. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Jakob Nilsson valdes till ledamot av valberedningen och vidare antogs principer för utseende av valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ändring av bolagsordningenÅrsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt tabellen nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 § FirmaBolagets firma är Gabather AB. Bolaget är publikt (publ). 1 § FöretagsnamnBolagets företagsnamn är Gabather AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. § 2 Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län.
4 § AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 4 § AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 och högst
20 000 000 kronor.
5 § AktieantalAntalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000. 5 § AktieantalAntalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

Malmö den 4 juni 2020

Gabather AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar