Kommuniké från extra bolagsstämma i Gabather AB (publ)

Report this content

Gabather AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 16 december 2021 extra bolagsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls extra bolagsstämman som en hybridstämma med möjligheten att både delta fysiskt och genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Styrelseförändringar

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, om nyval av Anders Lönnberg, Katarina Gospic och Bert Junno till styrelseledamöter som tillsammans med Olov Sterner utgör Bolagets nya styrelse då Svein Mathisen, Gunilla Ekström och Lars Persson lämnar sina uppdrag som styrelseledamöter. Vidare valdes Anders Lönnberg till ny styrelseordförande.

” I thank the departing board members very much for the great work over the last years as well as handing over the company in an excellent position for the new board members to continue Gabather’s journey - welcome onboard!”  says Michael Robin Witt, CEO Gabather.

Stämman beslutade att nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med vissa aktieägares förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 februari 2025 till och med den 28 februari 2025.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med vissa aktieägares förslag, att anta ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 175 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 februari 2025 till och med den 28 februari 2025.


För mer information, kontakta:

Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB
Tel: 073-687 28 39
E-post: mrw@gabather.se