Nyemissionen i Gabather är slutförd

Gabather har slutfört den emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 13 november 2017. Totalt tecknades emissionen till 80 procent varav, 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter, 14,1 procent utan stöd av uniträtter och 1,4 procent av emissionsgaranter. Genom emissionen tillförs Gabather 26,5 Mkr före emissionskostnader. Enligt nuvarande plan, som redovisas i prospektet, ska emissionslikviden användas till bolagets kliniska Fas I-program för läkemedelskandidaten GT-002.

Teckningstiden i Gabathers nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades onsdagen den 6 december 2017. I nyemissionen emitteras 1 177 778 units till teckningskursen 22,50 kronor, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 26,5 Mkr.

En (1) unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner med rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 8,00 kronor under perioderna 17 - 31 oktober 2018 respektive 17 – 31 januari 2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka 18,8 Mkr före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Gabather med 654 321,12 kronor genom nyemission av 5 888 890 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 2 290 343,47 kronor fördelat på 20 613 091 aktier. Betalda tecknade units (BTU) i nyemissionen handlas på AktieTorget under kortnamnet GABA BTU fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske i slutet av december 2017. I samband med detta kommer de nya aktierna och teckningsoptionerna att upptas till handel på AktieTorget. 

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 13 november 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD Gabather

E-post: bj@gabather.com 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12e december 2017.

Taggar:

Om oss

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar