Domstolsutslag i USA-tvist

Domstolsutslag i USA-tvist Gambro, ett ledande internationellt medicinteknik- och hälsovårdsföretag, meddelade idag att ett domstolsutslag har erhållits i en process som under ca sex år väntat på avgörande i en amerikansk domstol i Florida. Som framgår av Gambros årsredovisning 2002 (not 31) hänför sig processen, Ginsburg et al. vs. Gambro et al., till ett offentligt uppköpserbjudande 1995 till de publika aktieägarna i REN Corporation (REN). Genom detta erbjudande förvärvade Gambro, Inc. alla utestående aktier i REN för ca 190 MUSD. Under 1997 stämde en tidigare aktieägare i REN Gambro med allehanda anklagelser i anslutning till aktieförvärvet. Huvudförhandling i målet började den 17 mars 2003 och domstolsutslaget meddelades den 16 april 2003. Domstolen utdömde ca 3,7 MUSD i skadeståndsersättning till kärandena. Dessa hade under rättegången krävt väsentligt högre skadestånd och krävde därutöver straffskadestånd till mångfalt högre belopp. Domstolen utdömde inget straffskadestånd. Baserat på skadeståndsbeloppet förväntas tillkomma ca 2 MUSD i räntekostnader. Gambro har hos domstolen på olika legala grunder begärt att skadeståndsbeloppet och därmed sammanhängande räntekostnader reduceras. När slutlig dom meddelas förväntas advokatkostnader tillkomma till ett belopp som ännu ej kunnat fastställas. När den slutliga domen meddelats har båda parter möjlighet att inom viss tid överklaga domstolsutslaget. Gambro kommer att redovisa de 3,7 MUSD som en tilläggsköpeskilling i balansräkningen per den 31 mars 2003 (ökning av goodwill och avsättningar). I avvaktan på slutlig dom kommer ej räntekostnader eller legala kostnader efter 31 mars 2003 att innefattas i resultaträkningen för första kvartalet 2003. Dessa kostnader förväntas bli fastställda under andra kvartalet 2003 och kommer att ingå i rapporteringen för detta kvartal. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar