Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission

Report this content

Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission
Stockholm 2019-10-09

Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 495 000 aktier till en teckningskurs på 4,05 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om ca 2 000 000 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom en förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande en rabatt om 7,3 % vid beslutet. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa trygga finansiella förutsättningar för bolaget att implementera direkta förbättringsåtgärder i de nya förvärv som genomförts samt skapa förutsättningar att förvärva fler verksamheter/bolag i linje med bolagets planer. Nu beslutade emission bedöms vara det alternativ som med säkerhet kan ge bolaget de möjligheterna. Tidsaspekten och kostnaden för en företrädesemission har konstaterat vara negativa för bolaget givet de tillväxtplaner som bolaget strävar emot. Emissionen sker så att säga i syfte att anpassa bolagets kapitalbas till bolagets kapitalbehov i syfte att bidra till ökat aktieägarvärde. Emissionen riktas mot en kapitalstark och strategiskt viktig investerare och emissionen bedöms vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet har det beaktats de kostnads- och tidsfördelar som en riktad emission innebär. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kronor.

Utestående aktier i Game Chest före kontantemissionen är totalt 9 136 007, varav av 239 767 är under registrering, efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 9 631 007. Aktiekapitalet uppgår till 913 600,70 kronor före kontantemissionen och uppgår till 963 100,70 kronor efter emissionen.

//

Robin Stenman Styrelseordförande
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Informationen är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019.

Prenumerera