Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ) 559095-1942 kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget. Anmälan om deltagande till stämman ska göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB (publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post ir@gamechestgroup.se Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr., antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska fullmakter och ev. behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 10 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av stämmoordförande och sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut 
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 
9. Fastställande av arvoden åt bolagsstämmovalda styrelseledamöter och revisor
10. Val av styrelseledamöter 
11. Val av revisor
12. Beslut om kvittningsemission 
13. Beslut om bemyndigande 
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 8 - 11
Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Bolaget föreslås ha en revisor utan revisorssuppleant. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Förslag till styrelse avses presenteras så fort som möjligt och senast anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå AB där förslaget är att Jan Hamberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

 Punkt 12
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om kvittningsemission innebärande att öka bolagets aktiekapital med högst 40 162,4 kronor genom utgivande av högst 401 624 nya aktier till en teckningskurs om 4,28 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor. Bolaget tillförs ett totalt belopp, inklusive överkurs, om 1 718 950,7 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma New Equity Venture International I AB. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2020. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de nya aktierna ska ske genom kvittning av tecknarens fordringar mot bolaget. Överteckning kan inte ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning. Emissionskostnaden för bolaget är beräknad till ca 15 000 kronor. Motivet till föreslagna emission är att styrelsen finner det till god nytta för bolagets ekonomiska ställning att reglera skuld om 1 718 950,7 kr kronor genom kvittning. Emissionskursen motsvarar stängningskurs per den 2020-05-14 för bolagets aktie på Spotlight Stock Market och är enligt styrelsens bedömning fastställd på ett marknadsmässigt sätt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt det ligga i samtliga aktieägares intresse att minska bolagets skuld och därtill är en riktad kvittningsemission såsom denna av fördel för bolaget ur ett tids- och kostnadsperspektiv i jämförelse med en företrädesemission. Bolagets resurser är begränsade och en företrädesemission riskerar att hämma och ta kraft från bolagets dagliga verksamhet i nuvarande situation. Sammantaget bedömer styrelsen att det ovan anförda med tillräcklig styrka talar för att det ligger i såväl bolagets och aktieägarnas bästa intresse att genomföra denna kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 3,9 procent av det totala antalet aktier och röster (10 275 544) beräknat utifrån antalet befintliga aktier i bolaget utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner. Det totala antalet aktier i bolaget efter emission beräknas uppgå till 10 677 168 st och bolagets aktiekapital beräknas uppgå till 1 067 716,8 kr. Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet ska omfatta utökning av bolagets aktier med högst det belopp som ryms inom bolagsordningens satta aktiegräns. Skälen till avvikelse från företrädesrätten, samt motivet till bemyndigandet, är att det bedöms vara till gagn för bolaget och dess aktieägare att snabbt och kostnadseffektivt vid behov och rätt läge kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller för att stärka bolagets balansräkning. Emissionskurs ska fastställas utifrån gällande marknadsförhållanden och därigenom motsvara marknadskurs. Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Förslagen till beslut, med i förekommande fall tillhörande handlingar enligt ABL, samt årsredovisningar och revisionsberättelser kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida https://www.gamechestgroup.se/investor-relations senast två veckor innan årsstämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

 // Investor Relations 
ir@gamechestgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar