Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-20 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter.


- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

- Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.


- Stämman beslutade om följande styrelse: fem ledamöter enligt följande - omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson och nyval av Jesper Nord. Leo Svanberg entledigades. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande.

- Stämman beslutade  om omval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade om kvittningsemission enligt styrelsens förslag. Emissionen innebär att bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 1 500 004 kr. Bolaget har efter emissionen totalt 7 721 240 utestående aktier och ett aktiekapital om 772 124 kr. 

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.  


// Investor Relations 
Game Chest Group AB(publ) 
ir@gamechestgroup.se

Om oss

Game Chests affärsidé är att leverera den bästa abonnemangstjänsten av spel på internet för att konsumenten ska få ta del av marknadens spännande och breda spelutbud. Bolaget erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Abonnemangstjänsterna består av boxar kallade ”crates” som innehåller 5-11 spel inom allt från AAA-genren till indiespel.

Prenumerera

Dokument & länkar