Bracknor Investment group påkallar utbyte av konvertibler

Report this content

I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av andra tranchen om 400 000 EUR i konvertibellånet som skedde i mars 2018, har Bracknor Investment Group påkallat del av utbyte av konvertibler i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget”) om 384 786 SEK till en konverteringskurs av 0,06 SEK. Det innebär att 6 412 266 aktier emitteras.

Konverteringen sker i enlighet med finansieringsavtalet till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Gaming Corps aktie under de 15 handelsdagar som föregår dagen för påkallat utbyte av konvertibler samt avrundat ner till närmaste öre.

Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till 1 776 440,95 SEK fördelat över 284 743 256 aktier, mot beaktande av verkställd minskning av aktiekapitalet beslutat på bolagsstämma den 8 november 2018. De nyemitterande aktierna medför en utspädningseffekt om ca 2,3 procent efter registrering hos Bolagsverket.

För mer information, vanligen kontakta:

Juha Kauppinen, Tillförordnad VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, IR- och Kommunikationsansvarig: ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2019 kl 10:00 CET.


Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and resources in Stockholm, Austin, Malta and Santa Monica. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling interactive entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC, console and virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.

www.gamingcorps.com    ir@gamingcorps.com

Dokument & länkar