Förändrat läge för varumärket Salsa Games

Report this content

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har beslutat att lägga pågående viktiga satsning på iGaming, med produktion av kasinoslots, direkt under moderbolaget efter granskning av dotterbolaget Salsa Games GmbH. Bolaget har inte kunnat styrka något materiellt eller immateriellt värde i Salsa Games GmbH som förvärvades 2017, det ingående värdet skrivs därför ned till noll (0). Till följd av granskningen, samt ny strategisk riktning, kommer Bolaget i nuläget inte nyttja Salsa Games som varumärke.

Den 8 augusti 2017 kommunicerade Bolaget att man avsåg förvärva samtliga aktier i Salsa Games GmbH i syfte att etablera sig på marknaden för kasino och gambling. Den 17 oktober 2017 meddelades att förvärvet slutförts och betalats genom apportemission vilken medförde en nyemittering av 17,5 miljoner aktier i Gaming Corps till ett värde motsvarande cirka 7 MSEK. Salsa Games har inte sedan företaget grundades introducerat några produkter på marknaden.

När nuvarande styrelse tillträdde i november 2018 inleddes en intensiv genomlysning av Bolaget som fortfarande pågår. Gällande dotterbolaget Salsa Games GmbH som är registrerat i Schweiz har Bolaget ännu inte tillgång till alla relevanta avtal, registreringsbevis eller komplett bokföring. Bolaget har heller inte tillgång till den registrerade domänen. Bolaget har aktivt sökt tidigare nyckelpersoner varav några utan framgång medan andra har visat sig inte varit engagerade till den grad som tidigare förmedlats och har därför inte kunnat bistå med information. I dagsläget kan Bolaget utifrån denna bakgrund förmedla ytterst lite fakta med säkerhet avseende Salsa Games GmbH, utan hänvisar till att granskning pågår. Bolagets revisorer har låtit meddela att utifrån nu tillgängligt material finns ej tillräcklig grund för att styrka värdet på aktierna i Salsa Games GmbH eller varumärket Salsa Games. I samband med bokslutsarbetet har styrelsen därför fattat beslutet att skriva ned värdet på såväl aktierna som de immateriella tillgångarna till noll (0) vilket kommer att framgå av Bolagets bokslutskommuniké som offentliggörs imorgon den 28 februari 2019.

Givet vad som tidigare kommunicerats vet vi att marknaden har stora förväntningar på Salsa Games. Jag anser att våra aktieägare har all anledning att ha förväntningar på Gaming Corps satsning i affärsområdet, men den satsningen har ingen nytta av ett produktvarumärke till synes utan innehåll. Granskningen är inte klar, så vi får återkomma avseende Salsa Games värde och hur vi avser hantera dotterbolaget när historiken retts ut. Men den kunskap vi ackumulerat hittills sammantaget med revisorernas synpunkter är tillräcklig grund för ledningen att dra i bromsen. Vi vill därför informera marknaden att Salsa Games inte kommer användas som varumärke för Bolagets iGaming-verksamhet, utan de kasinoslots som är i produktion kommer istället marknadsföras under Gaming Corps varumärke.” säger Juha Kauppinen, VD.

I januari 2018 anlitades John Chasoulidis som Game Director med ansvar för Salsa Games kasino-verksamhet. John är baserad på Malta och har sedan starten arbetat operativt under Bolaget i Sverige, utan rapportering till den legala enheten i Schweiz. John har ett fantastiskt renommé och har förtjänstfullt försökt driva affärsområdet framåt, han har styrelsens fulla förtroende. Bolaget har valt att avsluta den tidigare anställningen i Salsa Games och istället anlita John i moderbolaget som Director of iGaming, vilket även inbegriper ansvar för satsningen på kasinoslots. Det är Bolagets målsättning att leverera en första omgång kasinoslots till marknaden innan juli månads utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande.

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and resources in Stockholm, Austin and Malta. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling interactive entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC, console and virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.

Dokument & länkar