Gaming Corps avslutar finansieringslösning med Bracknor

Report this content

Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag meddelat investmentbolaget Bracknor att Bolaget ej avser fortsätta finansieringslösningen som den tidigare bolagsledningen etablerade genom vilken lån tas upp i utbyte mot rabatterade aktier. Bracknor har rätt att påkalla konvertering till ett värde av 130 000 EUR innan alla medel som hittills lånats konverterats. Bolaget kommer därefter inte att ingå avtal för den typen av finansiering igen. 

I augusti 2017 etablerades en finansieringslösning där upplägget bestod av att Bracknor som borgenär stod för finansiering i form av likvida medel i utbyte mot skuldebrev hos Bolaget. Avtalet gällde sju konvertibla skuldebrev om 400 000 EUR vardera med ett totalt värde om 2,8 MEUR. Till dags dato har Bolaget använt två av dessa skuldebrev genom att man påkallat en sk. trancher, den sista i mars 2018. Borgenären har enligt avtalet 12 månader på sig från dagen en tranch påkallades att begära konvertering, när så görs konverteras skuldebreven till nyemitterade aktier med kursrabatt. Rabatten uppstår då borgenären fritt får välja tillfälle för konvertering med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering.

Den senaste konverteringen påkallades av Bracknor den 3:e januari 2019 och uppgick till 384 786 SEK, motsvarande 6 412 266 aktier som efter registrering hos Bolagsverket nu överförts till Bracknor. Därefter kvarstår 130 000 EUR som Bracknor har rätt att påkalla innan mars månads utgång. Bolaget kommer inte att använda de fem kvarvarande konvertibla skuldebreven.

Som ett led i pågående genomlysning av verksamheten ser vi över ekonomi, finansiell struktur och finansieringslösningar. Den här typen av finansieringsform har kallats dödspiralfinansiering, och i viss mån med rätta.” säger Juha Kauppinen, VD. ”Den innebär varje gång en utspädning av aktien och i värsta fall att aktiekursen pressas nedåt, inte nödvändigtvis till följd av marknadens tilltro eller inte tilltro till bolaget utan till följd av hur avtalet är utformat. Bolagsledningen anser att den här finansieringsformen aldrig borde införts då risken är för stor att den blir till nackdel för aktieägarna. Därför har vi valt att inte fortsätta innevarande samarbete med Bracknor men välkomnar dem givetvis varmt som aktieägare och investerare i Gaming Corps under mer vedertagna former.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and resources in Stockholm, Austin and Malta. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling interactive entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC, console and virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.

Dokument & länkar