Gaming Corps kallar till extra bolagsstämma med förslag till val av ny revisor

Styrelsen för Gaming Corps AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari 2019 för att välja ny revisor. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB måndagen den 7 januari 2019 kl. 13.00 i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Sergels torg 12 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET 

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 december 2018 (avstämningsdag måndagen den 31 december 2018),

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 2 januari 2019.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi AB, Västra Järnvägsgatan 11B, 753 33 Uppsala eller via bolagets e-post, ir@gamingcorps.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt aktieinnehav.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 december 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas enligt adress ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av revisor samt beslut om arvode till revisorn

8. Avslutande av bolagsstämman

BESLUTSFÖRSLAG

Val av revisor samt beslut om arvode till revisorn (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor entledigas och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor för bolaget intill slutet av nästa årsstämma.

PwC har låtit meddela att, för det fall styrelsens förslag också blir stämmans val, Lars Kylberg kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

____________

Stockholm i december 2018

Gaming Corps AB (publ) 

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, t.f. vd, email: Juha@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl. 09:40 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Mer information: www.gamingcorps.com

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar